Strand

Strandsfanen

Denne fanen på bildet ble sendt til Strand Bygdelag i USA i 1913. Det er en gave fra Strand sogn til Strandbuer i Amerika. På fanen står det “Hilsen fra Strand Sogn”.

Sven Kvam fra Cylinder, Iowa ble valgt til den første formann i Strand Bygdelag eller Strandslaget USA som ble stiftet i Story City, Iowa 1911.

Bart Strand fra Paullina, Iowa ble valgt til første sekretær.

Det er utvandra strandbuer som er på bildet.

Vi vet ikke hvor Strandsfanen er oppbevart

Som takk for den vakre fanen, ble det i 1914 sendt tilbake til Strand sogn en takkefane, der det står.:

Helsen Tel Strandsogen

Med Tak

For Fanen

Ifra Amerika

17td May 1914

ved S.I. Quam Sylinder

Iowa.

Strandslaget

STRANDBUERNE organiserte sig til et bygdelag paa Stavanger og Sønnhordlands lagets møte i Stoey City i 1911. Svend Kvam av Cylinder, Iowa. Blev valgt til formand og Bart Strand av Paullina, Iowa, til sekretær, og han har fungert som saadan til denne tid. Paa dette første møte blev intet foretat utenom dette. I 1912 paa møte i Canton blev samme bestyrelse valgt. Paa møtet i Canton, Sør Dakota blev det besluttet at begynde en indsamling av penger for et pipeorgel for hjembygdens kirke i Norge, og det holdt man paa med like til 1925.

Tom Pedersen av Badger, Iowa blev valgt til kasserer og han tjente som saadan til rundt aaret 1920 da han frasa sig posten og Bertil Nag fra Cylinder, Iowa blev valgt. De som har fungert som Formænd i denne tid er.: Svend Kvam, pastor Hendrik Strand i flere aar, pastor Thor Strand i flere aar, Cornelius Strand et aar og vart gjenvalgt, men døde og sekertæren fungerte som formand i et aar.

Bart (Bertinius) Strand blev valgt til formand i Canton i 1934.

De som har fungert som fanebærere for banneret som sendtes os fra hjembygden i 1913. er som følger:

Svend Kvam, Ole Jerde, Tore Nag, Peder Knutsen, Ivar Amdahl, Torstein Strand, Tom Johnsen Fjelde (som hadde det i vare paa 100-aarsfesteni 1925), Bart (Bertinius) Strand. Og nu er det i Tom Norlands varetægt ved Marshall Minn. Bertil Nag har ogsaa været flagbærer i et par aar samt Herman Knutsen.

Bart (Bertinius) Strand, formann.

Paullina, Ia.

Det bør bemerkes at da Strandsfanen blev overrakt strandbueme talte Tore Strand. – Det er ingen kirke paa vor fane, sa han; men det er en klippe, og det er den kirken maa staa paa. Det har Strand villet minde os om, da bygden sendte os denne fane. La os være tro mot den klippe hvorpaa kirken maa staa; Jesus Kristus.

Klippe du som brast for mig

lad mig gjemme mig i dig!

Blodet, vandet som udgaar

Fra din aabne sides saar,

Rense med sin himmelsaft

Mig fra syndens skyld og kraft.

Les artikkelen som dokument her.

Artikkelen er hentet fra Sons of Norway – Ryfylke lodge – 8-023 medlemsblad for juni og juli 2011

STRAND BYGDELAG FYLLER 100 ÅR I SEPTEMBER 2011

Det samme gjør Stavanger Amt Laget i Amerika, som ble stiftet i 1911.

Det var nemlig der det begynte for bygdelagene med navn og røtter i Rogaland. I Story City, den 8. september ble Stavanger Amt Laget formelt stiftet. Samtidig ble det stiftet 3 lokallag under paraplylaget Stavanger. De er dermed de eldste lagene, og jubileet skal feires i år under Vestlandslaget sitt stevne i Fargo, Nord Dakota i juni.

Med tiden er det blitt større enheter, så de opprinnelige lag er nå under paraplyen vestlandslaget.

Men så til de første stiftelser, i STORY CITY (IOWA) 8.september 1911, Da ble Strandlaget stiftet, og er dermed det første bygdelaget med tilknytning til Ryfylke. 100 år siden nå i september 2011!

Det første stevnet i regi av Stavanger Amt Laget ble arrangert året etter, i Forest City, Iowa, og da kom det nest eldste i sving, nemlig Årdalslaget, den august Kilden for disse opplysningene er FESTSKRIFT FOR STAVANGER AMT LAGET I AMERIKA , altså ved 2 5års jubileet.

Så vidt vites, så var det utflytterfolket i Iowa som satte seg i spidsen for denne bevægelse med hr. Berthel L. Bellesen, pastor C.J. Eastvold, hr O. Ostrem og muligens andre fra Jewell, Iowa som ledere. Hr Bellesen arbeidet ihærdig for saken baade med mund og med pen og satte fart i foretagendet. Dette lags formål skal være:

A. Ved stevnemøter at vedlikeholde personlig kjendskap og vendskap mellom slegt og venner fra hjemlige trakter i Norge.

B. At bevare gode og nyttige minder fra fædrenehjemmet, samt at vedlikeholde interessen og forbindelsen mellom fædrelandet og vort nye hjem.

C. At virke for bevarelsen av alt det ædle og gode som paa kristendommens grund har utfoldet seg i det norske folkeliv til nytte og gavn for vårt nye land og folk.»

På det neste stevnet, altså i Forest City 1912, kom det hilsninger fra Norge. Et norsk silkeflag ble nemlig mottatt fra folket i Stavanger amt, som et vidnesbyrd om at de hadde Stavangerfolket herover i kjær erindring og en vakker fane fra Aardal blev overrakt aardalsbuerne her i Amerika ved hr Schmidt fra Aardal, som en kjærlig hilsen fra egen hjembygd.

Dette var den første fane mottatt av noget bygdelag inden Stavangerlaget, men ideen slog an baade her og i Norge. Aar efter aar kom der nye faner fra de forskjellige bygder inden Stavanger amt og de har holdt paa at komme indtil nu. Takket være folket der hjemme! I anledning 1914 feiringen av grunnloven var det ikke stevne i laget der borte i Amerika, men en stor delegasjon reiste over til Norge, og overvar en stor feiring i Sandnes, den 21. juni 1914 fant dette sted.

I den anledning ble det av Oscar Riis skrevet et dikt til de besøkende fra Amerika:

Til Stavangerlaget.

Velkommen, velkommen til gammel jord

Til landet, til Norge, til far og mor!

Og er de kan hende forlængst end døde,

Du sætter i mindet dem atter møde.

Velkommen, velkommen, du gamle som drog,

Og tak for hvert krafttag derborte du tog!

Velkommen! Du kom kanskje kun for at se

Et barndomsminde: en sten og et træ!

Velkommen til Norge, til hjemmets jord!

Der venter kan hende en søster, en bror,

Og venter der ingen, – hver tanke du sendte,

Vi gir deg tilbage med kjærligheds rente!

Velkommen, velkommen! Hver gammel og ung,

Vi vet, at din kamp var tidt slidsom og tung –

Velkommen, velkommen! Vor glæde blir stor,

Om føle du fik, jeg var hjemme hos mor!

”Under 17de mai festligheterne i Stavanger samme aar overrakte sekretær Bellesen et amerikansk silkeflag i Kongsgaarden til Stavanger Amt fra Stavangerlaget i Amerika. Dette var en taknemlighedsgave til minde om amtets utvandrede barn for hva mor Norge hadde git dem i arv.”

Redigert og klippet av

Odd Harald Olsen