Bertil L Bellesen – Biografi

Berthel L. Bellesen

Sandnesbuen Berthel L. Bellesen utvandret fra Sandnes skrev mange brev med øybliksbilder fra USA til Stavanger Aftenblad. Han var født i Sandnes i 1860 som sønn av smed Lars Bellesen og hustru Marta, født Meisland.

Han var bosatt i Jewell i Iowa. Bellesen var foretningsmann og var mangeårig sekretær i Stavanger Amt laget i Amerika.

01.07.1920 Bellesen, Bertel L.

Forretningsmann Bertel L. Bellesen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull

Se også Nordmenn i Amerika- dødsfall 1927-28).

Berthel L. Bellesen

1920

Berthel Bellesen

Norsk-amerikanerne drar tilbake.

Mange pladser optat lang tid framover.

Haaland og Hetland Jordbrukslag –

Stevne paa Hinna.

Mere fra overreisen – Brev fra Bellesen

Amerika-brev

Rammet av jernbaneulykke. Flere norske drept.

Mit følge spredes.

De største norske menigheter

Brev fra Bellesen

1921

Rogalandsfolkets stevne i Stanwood

De møttes fra Sokndal til Ryvarden.

1922

Fortjenestemedaljen i guld

Brev fra Bellesen

En ødelæggende hagelstorm

Hagelstorm

Automobiler

Brand hos Lars Stangeland

Den vakre Kleppfanen gik ogsaa med

Streiker

Les også om et annet stevne i Stavangerlaget i Tacoma WA i juli 1922

Stavangerlaget stevne i Willmar, MN i august 1922

Flere bygdefaner avsløret.

Hvor er Sandsfanen blit av?

Haaland

Sand

Bjerkreim

Gjesdal

Haa

Rennesøy

Time

Karmøy

1926

Stavanger-lagets stevne i Eagle Grove, lowa

Erfjord

1927

Bertel L. Bellesen – Døde 4. april 1927

Bertel L. Bellesen. – In memoriam

Berthel Bellesen’s gravferd.

Bertel Bellesens minne

En vakker og verdig fest for ham i barndomsbyen.

Redaktør Oftedals minnetale.

En hilsen fra Stavanger Amt Lagets formann.

Professor Wee taler

Berthel i spøk og alvor

1920

Berthel Bellesen

Stavanger Aftenblad 4. august 1920

Byens borgere ofrer noksaa villig til de henvendelser som kommer fra musikkorps, idræts- og speiderforeninger for at skaffe de nødvendige midler til deres turnéer og opvisninger. Og med rette. Sang og idret er en kostelig ting, en livsbetingelse for at holde et folk friskt og sundt. Men de samme foreninger, som saaledes nyder medborgeres støtte, maa ikke glemme at gjøre litt gjengjæld — helst uopfordret — naar der melder sig f. eks. en saa enestaaende anledning som igaar kveld.

Da reiste Berthel Bellesen fra Stavangsr med natruten. Slidt og træt saa han ut, han som har varet det levende bindeled mellem Rogalands fylke og dets utvandrere i mangfoldige aar. Hvad han personlig har ofret for at knytte sambandet mellem moderlandet og Amerika er vel bekjendt. Hans fenomenale personkjendakap er aktet av alle. Og naar han lukker øiet er et baand bristet som aldrig kan erstattes. Hans reise herfrå — kanske for sidste gang — burde ha formet sig som en vakker hyldest med musik og sang fra de korporationer som føler slegtsamfølelse mellem os og de utvandrede. Men nei! Ikke en musiktone, Ikke en sang før han selv ba om: „Ja vi elsker”!

Han som har gjort mer end nogen norsk konsul for samforbundet mellem Norge og vore slegtninger hinsides havet, maatte selv be om: „-Ja vi elsker”, uten at faa føle refleksen av den brændende fædrelaudskjærlighet som engang vil brende ham selv til døde. Jeg tror, Bellesen seiv hadde sat mer pris psa en saadan umiddelbar hyldest fra Stavanger-kaien end den orden eller fortjenstmcdalje, som han selvfølgelig vil faa, før ban kanske for sidtse gang forlater moderlandet, som faa, siden Wergeland, har elsket som barn.

Oscar Riis.

Norsk-amerikanerne drar tilbake.

Mange pladser optat lang tid framover.

En mangde mennesker var frammøtt til Natrutens avgang igaar kveld. Det var norsk-amerikanere fra dissse kanter, som tiltraadte hjemreisen via Bergen og Kristiania, hvorfra »Bergensfjord« avgaar paa lørdag. Ogsaa mange av de bortdragendes slegtninge og venner var møts. Stemningen var bevæget, og kort før skibet gled ut fra Kaien, istemtes »Ja vi elsker«.

Forøvrig hadds skibet ikks plads til alle, som skulde tiIbake til Vesterheimen, hvorfor mange av Norges-farerne reiser med Natruten ikveld. All pladser paa »Bergensfjord er optat; likeledes er Stavangerfjord, som gaar vestover den 18. fuldtegnet, og til de senere avseilinger til og med 9. oktober er 1. og 2. plads fuldtegnet.

Fra danne dato er der imidlertid billet at faa til alle pladser.

Haaland og Hetland Jordbrukslag –

Stevne paa Hinna.

Stavanger Aftenblad torsdag 5. august 1920

Stevnet holdtes søndag eftermiddag og pladsen var bestemt til Hinnalunden, en fin, lun plads, hvor der var reist talerstol og heist flag, men netop da man skulde begynde kom der regn, og man maatte henlegge stevnet til ungdomshuset “Idun”.

Efter at man hadde sunget “Gud signe Noregs land”, bød formanden Jon Sandal velkommen og ga ordet til Bertel L Bellesen som fortalte om Amerika. Han begyndte med at fortelle om de første som drog ut herfrå den 4. juli 1825, om deres oplevelser og besværligheter baade under reisen og senere, da de kom til Amerika. Likeledes fortalte han om pioneren Cleng Peerson og om de første norske prester, som drog ut. Koren, Brandt m. fl.

Der hvor nordmendene har sat sig ned er det bedste og rikeste land og nordmandens betragtes som de mest opiyste og de bedste borgere blandt de forskjellige nationaliteter derover. Forsamlingen lyttet med spendt opmerksomhet til hva taleren fremførte paa sin jevne ukunstlige maate snart spøkefull og snart rørende alvorlig.

Formanden takket baade for foredraget og for alle de helsinger fra Amerika Bellesen hadde sendt hertil gjennem Aftenbladet.

Saa var det kaffipause, hvorefter Tore Braut holdt foredrag om bondesamfund og Industriaalisme.

(Transkriberingen av referatet er forkortet).

Formanden takket for det meget ingressane og gode foredrag og saa sang man til slut: »Ja vi elsker dette landet*. Stevnet var meget godt besøkt T. B

Stavanger Aftenblad 24. september 1920

Mere fra overreisen – Brev fra Bellesen

Stavanger Aftenblad 29. september 1920

(Transkribering ikke ferdig enda. Inge)

At faa sitte ved første bordsætning er en fordel. Av erfaring for dette skyndte jeg mig ned til spisesalongen for at faa nummer paa stolene for min datter og de venner, som var mig betrodd til relsefølge paa 2den plads. Jeg blev fortalt av en opvarter, at ved aftensmaaltidet skulde billetterne eller nummerne utgis. Jeg visste, hvad det vilde bety, staa der i kø for at faa komme ind, ti da trænger de paa værre end for at faa komme ombord i Aardal paa hjemturen til Stavanger. Var saa heldig at finde overstuerten, en meget elskværdig mand, og da han hadde hørt min „tale of woe” smilte han og sa: Kom og følg mig ind i min kahyt. Der fik jeg vælge sæter ved bordene ved første bordsætning og fik vore nummer. Jeg var ikke sen til at fortælle mine venner, at nu fik vi spise straks. For en som ikke er sjøsyk og tillike morgenfugl, er det en plage at vente til anden bordssetning. Middag blev straks serveret. At si, at den var first class, er unødvendig. Alt paa den Norske Amerika-Linje er det. Skam for den nordmand, som ikke benytter denne linje, saafremt der er plads at faa. Det regnet fremdeles, saa vi fik ikke se saa meget av land paa begge sider av fjorden, som naar det er klart vær. Det er vakkert utover Kristianiafjorden. Jeg kjendte mig igjen fra Horten og sydover. Paa Horten var jeg i 7 maaneder I 1877 med sectionschef Peter Nilsen, senere statsraad og jernbanedirektør. Jeg var da erindsgut paa jernbanekontoret og var med at stikke ut Grevskabsbanen fra Drammen til Skien. Lønnen var 1 kron og 50 øre dagen. For kost og logi betalte jeg 1 krone dagen, saa det var ikke meget at legge til side for en regndag.

Vi gik langs kysten, saa vi saa land. Frempaa kvelden blev det stille ombord. Alle var gaat til køis, kun jeg, en enslig vandrer gik oppe for at fa se det sidste av Norge. Jeg stod akterut og stirret til jeg ikke saa andet end hav. Norge! mit deilige fødeland var skjult for mit blik.

Vemod leiret sig over mig, mon tro om jeg faar se mit kjære Norge mere? En klam følelse kom over mig, som en anelse om, at det er mit siste besøk.

Da vi kom med Stavangerfjord og nærmet os land pinsedag, lovet jeg at vække passagererne naar jeg saa land, og var oppe klokken 8 om morgenen, men saa intet. Gik da ned og var til kl. 4, men saa heller ikke da noget, som tydet paa land. Gik da atter ned og pakket mine handkufferter og saa paa dekket igjen, og da saa jeg en ø langt borte. Sprang da ned og ropte og skrek, spændte i dører og vægge og sa: Nu har vi Norge ret forut. Folk kom springende halvt paakleædt. Flere damer kom i bare natdragten og en gammel mand kom i bare underbuksen og spurte: Kor e det henne! Jeg viste ham landet. Da han fik øie paa det graat han saa taarene bare trillet ned ad hans furete kind. Det var næsten 60 aar, siden ha hadde set Norge.

Ikke bare han stod med taarefyldte øine og skuet mot de kjære kyster, men mange. Heller ikke jeg kunde holde taarerne tilbake. 2 damer b!ev saa glad, at de tok kvarandre om livet og valset rundt. Jeg stemte i „Ja vi elsker dette landet” og straks sang alle, som var paa dæk saa det bare ljomet. Da lodsen kom ombord, stod jeg like ved trappen, som han klatret opover og var dan første til at hilse paa ham og spurte, om han var norsk. Frempaa natten fik vi litt sjøgang, og ikke saa faa blev syk. Søndagen oprandt stille og klar.

Der holdtes gudstjeneste ombord i 2den klasses spisesalong kl. 11 ved pastor J. M. Wick, min præst og sjælesørger i min hjemby og i den menlghet, som jeg var med at stifte i 1887. Vi var da bare 7 mand, som organiserte os til en menighet Nu er vi bare to igjen. De andre er døde. Vi gik i kalds-forbindelse med menigheten syd herfra Jewel, som kaldes Clear Lake & Elsworth menigheterne i Slater og Huxley Iowa. Vor første prest var N.G. Peterson, født her i Amerika, men så fuldtut norsk som han aldrig hadde set Amerika. Det første aaret fik vi samlet ind til presteløn for ham 43 dollar, næste aar 75. I 7aar betjente han os, siden fik vi Pastor Carl Johan Johnsen Østvoldd, eller som han kalder seg C.J. Eastvold, som er formand for Stavangerlaget. I 17 aar betjente han denne og 3 andre menigheter. Nu har vi egen prest, en vakker og kostbar prestegaard, et hus som er en pryd i byen og koster tusinder av dollars. Presten har 2000 dollar i aaret i fast løn foruten de sedvanlige høitidsoffere.

Det var altsaa min prest som prædiket ombord i et skib. Fire gange har jeg krydset Atlanterhavet på engelske skibe, der var også gudstjeneste om søndagen, men det er ikke som på de norske skibe. I den vakre spisesalongen samledes norske og svensker, stille og ærbødige kom de ind. Skibets musikkorps spillet den deilige salme: “O, hellige aand kom til os ned” og til høimesser: „Vor Gud han er saa fast en borg”.

Skibet gaar sin jevne gang, man føler det store hjerte, maskinen arbeider, og nu og da litt slingring» Presten leser det kjendte evangelium for dagen, og i sin bøn nævner han os ombord på reise og de kjære, som er tilbake hjemme i Norge. Så kommer utlæggelsen av dagens tekst, klart eg tydelig. O, hvor deilig det er at reise med Den norske Amerikalinje. Efter prækenen reiste forsamllngen sig. Musikkornset ledet med “0 tænk, naar engang samles skal”, saa den apostoliske velsignelse. Klokken var 12 middag, stlie og andegtlg kom man ind og likesaa stille og andektig gik man ut.

Sødag imot kvelden fikk vi land i sikte. Det var Skotland og Ørkenøerne . VI seilte langs land i et par, timer og saa nær, at vi saa husene opover bakkerne og de grønklædte gaarde. VI hadde vakkerl vær over hele Atlanteren, det var, som vi skulde seile i Sandnesfjorden.

Klart vær med solskin næsten hver dag. Det var næsten kjedelig. Ofte ensket at vi hadde faat en god kuling med høi sjø saa Jeg kunde faat set, hvorledes det prægtige skib vilde arbeide. Dagene gik med at vandre omkring paa dekket i samtale og at lytta til musikken. Om kveldene var der dans paa 2den og 3die plads.

Der er Ikke den begeistring blandt pasagerne, naar man reiser til Amerika, som naar man er paa vei til Norge. Da er alle glade og lykkeilge for at de skal faa se igjen alt kjære fødested og sine nærmeste slegtninger. De har længtet og stundet til dette i aarevis, og nu har det endelig laget sig. saade kan faa reise. Fra Norge er der en masse emigranter. Svenskar og finner av begge kjøn. Mange av disse, som aldrig har reist før, ganske besværlige, baade for manskabet og de andre pasagerer. Flere av svenskerne på 3dje plads, hadde smuglet med sig ikke saa lide cognac og aquevit, saa der var ikke så lide fyld blandt dem. De som har vært i Norge på besøk, er ikke saa lette og glade som da de reiste hjem. Det var saa ondt at si farvel til de gamle, far eller mor og andre nære slegtninger. Det var mindre haab at faa se dem igjen end første gangen de forlot Norge.

Lørdag kom vi op i taaken. Frempå dagen fik vi se land, Cap Ray paa New Foundland, hvor “Kristianiafjord” endte sine dage.

Nat til søndag kl. 3 stoppet maskinen og skibet laa helt stille i over to timer. Jeg gikk straks opp på dækket. Taaken var saa tykk som den sværeste røk. Jeg kunde ikke se en fot fra rækken. Pytstille var det, saa skibet laa, som for anker. Gik da ned på 3dje plads, for at se, om nogen var oppe. Flere sat paaklædt, og var meget ængstelig, og vilde vite, hvorfor maskinen stoppet. En dame fra Stavanger som hadde to smaa barn med sig, var ræd og graat. Hun syntes det var som en trøst, at jeg var oppe og gik omkring, hun bad mig, om noget skulde hende, at jeg maatte komme og hjælpe hende i baaten med de smaa. Jeg gik da rundt fra den ene lugar til den anden, baade paa 2den og 3dje plads, og mange var de, som sat på sine køier paaklædt og spurte vad det var. En dame trodde bestemt at skibet holdt paa at synke, ti hun hørte vandet risle nedad siderne. Endelig klokken næsten 5 begyndte skibet at gaa igjen.

Søndag morgen passerte vi «Fredrik VIII” av Danske-linjen, som gik fra Kristiania dagen før vi gik. Det var ikke længe før den forsvandt i horisonten agterut. Det begyndte nu at bli svært varmt.

Fredrik Jonassen fra Scheien sa, at han var næsten kokt. Det var en kolossal varme, mente han. Berthel Sivertsen fra Sandnes kom op paa dækket og beklaget sig for varmen og sa han hadde svedet saa hele natten at han var gjennomvaat.

Søndag formiddag gudstjeneste igjen i 2den klasses spisesalong ved pastor Wick og på 3dje av pastor Nilsen fra Valley City, Nord Dakota. Taaken var temmelig slem naa og fløiten lød hvert halve minut. Netop som pastoren hadde begyndt at præke stanset maskinen og slog fuld fart agterut med en gang. Hele skibet rystet saa man kunde tro at det vilde rives i stykker. Flere blev bange og sprang ut selv om presten bad dem være rolige, der var ingen fare. Jeg la merke til, at de fleste var ikke saa litet nervøse, til skibet begynte at gaa forover igjen.

Amerika-brev

Stavanger Aftenblad 20. desember 1920

Fra Berthel L Bellesen

Jewell, lowa, 12. november 1920.

At kjøre paa et førsteklasses tog fra New York i en elegant sovevogn og spise i spivseognen 3 gange daglig, er jo en lystreise imot hvad emigranter i almindelighet faar. Jeg tenkte paa alle de, som var med i følget mit, som aldrig hadde været her, som kom over havet paa’ 2den plass. hvilken forresten nu er 50 pct. bedre end første klasse var, for nogen aar siden, de visste jo ikke av, hvad det var at komme til Amerika som emigrant. Naar jeg tænkte paa første gang, jeg ifølge med min søster kom over i 1883, hvad vi da maatte gaa igjennom—i New York i den berømte Castel Garden og siden paa de elendige emigranttog vestover, saa kunde jeg ikke andet end glæde mig over hvor godt og deilig de, som var med nu, hadde det. Næste morgen var vi i Buffalo. Vi hadde tænkt at stanae over en tid ved Niagardfaldet. men det blev ikke noget av. Toget var av en eller anden grund blit forsinket gjennem nattens løp, saa vi. tænkte det var best at fortsætte reisen med samme tog, saa vi kunde komme tidsnok til Chicago for dem, som skulde vestover, til at faa reise med en gang. De, som ikke hadde sovevogn, blev skilt fra os, i Buffalo. Da vi imot kvelden kom til Elkhart Indiana stod deres tog og ventet paa os. Deres vogner blev nu til koblet vort tog. Vi var da en time forsinket, men nu gik det med en i rasende fart til Chicago. Alt gik godt.

Rammet av jernbaneulykke. Flere norske drept.

Værre gik det med samme tog forleden uke med passagerer fra »Stavangerfjord«. Toget stod stille paa hovedlinjen i en by nede i Pensylvanien. En av togpersonalet hadde glemt at lukke sporskiftet, saa kommer et østgaaende hurtigtog og kjører ind i det vestgaaende. 7 passagerer blev dræpt i en vogn og en masse blev saaret, flere saa haardt, at der er litet haab om at de kan komme sig. Baard Tokle, som bor i Grinnel, lowa, reiste ivaar til Norge og tok sin 20-aarige datter med. Hans gamle mor Anna Larsen Tokle, 76 aar, fra Tokle i Romsdalen, hadde alle sine barn her i Amerika1 og vilde nu følge sin søn herover. Hun ville ikke sælge sit hus i Norge, ti om hun ikke skulde trives herover, saa vilde en av sønnerne ta hende tilbake til Norge igjen. Den gamle mor og sønnedatteren blev dræpt i et øieblik og sønnen, der sat i samme vogn, men heldigvis var i røkekupéen, som var i forreste ende av vognen, blev ynkelig tilredt, men der er haab for at han vil komme sig. Det var et tungt støt for baade ham og de andre søsken, som samme dag gjorde sig færdig til at reise til Grinnel for at møte sin kjære gamle mor. Netop som en av døtrene, der bor i Story City, lowa, og er gift med Daniel Olsen, en søn av Ole paa Verket, det navn som han var best kjendt under i Stavanger, gjorde sig færdig til at reise, kom telegramet og fortalte at moren var dræpt. En søn, som bor i Lake Wilson, Minnesota. og er gift med en datter av Gregorius Kro fra Bokn, var paa veien til Grinell og visste ikke av nogef, før han kom dertil. Baard, sønnen, som reiste til Norge med sin datter efter mor, er en velstaaende farmer og bor ved Grinnel; han er gift med en datter av Andreas Hauene fra Rennesøy. Sandelig et rystende tilfælde.

Mit følge spredes.

Vi rullet md paa statonen i Chicago »on time«. Der stod min svoger og søster samt fru Hansen, en datter av Christian Sivertsen i Sandnes. Hendes bror Berthel var med os. Da vi kom av toget, sa jeg at de, som skulde med Chicago & Rock Island-toget vestover til Iowa, kun hadde nogen minutter før toget skulde gaa. Det gjaldt nå at holde sig fremme og ikke miste tid. Jeg var heldig og fik fru Amalia Reinertsen, hendes gamle mor og fru Ohme avsted paa toget. Fru Marie Malmin med sine to døtre vilde stanse over i Chicago besøke Andreas Svendsen Auestad. Hr.og fru Hansen hadde sin bil ved stationen, saa de fik kjøre med dem til Auestad. Min datter fulgte med min søster. Jeg var ikke ferdig endnu, maatte følge O. I. Johnsen, Fredrik Wessenberg Jonasen, Ole Byrø, Svend Hogstad, og flere andre over til Northwestwesteren- stationen saa de kunde komme avsted til Iowa og Minnesota med midnatstogeget. Endelig så jeg det store Northwestern-tog gaa ut fra stationen. Derfra til min svogers hjem er så langt som fra Sandnes til Stavanger. Etpar gange måtte jeg bytte sporvogn, saa det blev sent på natten, før jeg kom til ro.

Næste morgen var det tidlig paa’an igjen. Jeg maatte indom Jonas Oftedahl paa North Avenue for å få penger på en check. Det var for tidlig for bankerne. Hos Oftedahl fant jeg søn til Severin Nilsen, Malde, i fuldt arbeide paa butiken. Alt var vel og begge ba mig hilse slegt og venner hjemme. Nedover North Avenue på sporvognen bar det nu. Fikk ikke tid til å se indom til nogen kjendte, med untagelse at jeg fik bringe en hilsen fra fru songneprest Hove i Sandnes til Conrad de Lange med familie. Kom netop i tide til hurtigtoget på Chicago & Rock Island banen for vesten. Toget var stappende fuldt, saa det var vanskelig at finde sitteplads. Vestover bar det.

Første stoppested var Joliet, viden om bekjendt for statens straffeanstalt (slaveriet), hvor det er i gennemsnitlig 4000 fanger, de fleste av verdens berme, og farligste forbrydere. For flere år siden fik jeg anledning til at gaa gjennom hele anstalten. Der var da 3500 mænd og i kvindeavdelingen over 300. Jeg fandt da kun nogen få nordmænd, og av bestyreren fik jeg den glædelige beskjed, at nordmænd ikke var at regne blandt forbrydere. Var der en og anden nu og da, var det ikke for grovere forbrytelser som overfald, røveri eller mord, det var helst for falsknerier, merkværdig nok, føiet han til. De, som fyldte fengslet, var helst fra de katolske lande i Europa og av de saakaldte amerikanere. Det vil si slike, som regner sin æt eller flere slegtled gamle og som ikke kan andet end det engelske sprog. Dersom et menneske er saa uheldig at ha lært og kan mere end et sprog. f. eks. norsk, ja, da vil de ikke regne ham eller hende for amerikaner, om saa deres fædre kom over med Leif Eriksen.

Næste stans var byen Morris. Her i byen og utover landet er et stort norsk setlement. I byen bor pastor Aarrestad, som nu har betjent samme menighet over 80 år. Der har jeg ogsaa en kusine, nemlig datter til min onkel paa Malde. Hun er gift med John Utstuen fra Etne.

De største norske menigheter

Nord for Morris, omtrent en og en halv gammel norsk mil finder vi det gamle velkjendte norske setlement Lisbon, og der, vist den største Norsk Lutherske landskirke i Amerika. Menigheten skal være den næstsørste. Jeg har hørt, at menigheten i Eau Claire Wisconsin, som i mange aar har været betjent av Karmøybuen pastor Peder Tangjer, skal være den største. Lisbon menighet var organiseret av Stavanger-manden pastor P. A. Rasmussen. Der ligger han og fruen begravet. 4 av deres sønner er prester. Gerhard i Harmony, Minnesota, Henry i Canton, Syd Dakota, Wilhelm i Locust Lane, nord for Decorah lowa. og den yngste i Winona, Minnesota.

Menighetns nuværende prest er Høylandbuen pastorpastor Ole Skjæveland, søn til Omund Aase, Skjæveland. Gamle Omund, over 90 aar, lever endnu og er baade aands- og legemsfrisk. Hans hustru, (søster til Mons Aase, døde for nogen aar tilbake. Pastor Skjæveland har nu resigneret fra Lisbon menighet, og antat kald som reisende finans-sekretær for den Lutherske skole i min hjemby Jewel i lowa, og ska flytte dertil i vinter.

Næste stans var Ottawa, Illinoise.

Her er vi igjen paa norsk-amerikansk historiegrund.

Her omkring og nordover til Shabone, Leland, Lee og Stavanger er det ældste setlement i Amerika. Herifra, eftersom det syntes at bli for trangt eller landet for høit i pris, flyttet folk utover til Iowa, Minnesota og nordover til Wisconsin. Merkværdig nok. De, som Endnu bor i dette gamle strøk av de første som bosatte sig og deres avkom, er mer norsk i tale, sæder og skikke end i de nyere setlementer.

Jeg la merke til, at det hadde været svært tørt igjennom sommeren. Maisen stod høi og rank, men var avsveden til langt op paa stammen og havregangene var brune, som en lynghei. De fik regn nogen dage senere, saa maisen blev, visst noksaa god allikevel. Da vi kom vest for Marceille, fik lokomotivet en skade. Vi blev da staaende der paa hovedlinjen vel en time. Sent om kvelden, støvet og træt steg jeg av det store gjennomgangs California-tog i lowaa hovedstad Des Moines. Næste dag var det at reise til Manshalltown for at ordna for Stavangerlagets stevne. Berthel L. Bellesen

Brev fra Bellesen

Stavanger Aftenblad 27 desember 1920

Jewell, Iowa desember 1920

Før jeg steg ombord paa toget i Des Moines for at reise til min hjemby, gik jeg Ind paa en butik for at faa mig en sigar. Jag bar paa mine to vadsekker, og begge var merket ..Bergensfjord”. Jeg hadde Ikke før sat dem fra mig, før en kom og snudde og vendte paa dem, og saa spør han, om jeg netop var kommen fra Norge. Da han fik svar paa dette, begyndte han at spørre om alt mulig hjemmefra og glemte baade mig som kunde og andre, som kom ind. Endelig spør han, om jeg hadde truffe Berthel Bellesen i Norge. Han visste, han var der, og hadde reist enslig op til min by for at treffe mig, før Jeg reiste. Det han fik vite, at jeg var den mand, som han søkte efter, lo han og sa noksaa træffende: “Nei saa ser du slig ut. Jeg tenkte, du var en stor svær mand, med et majestætisk utstende — — —”. Jeg hadde ikke mange minuttar, før toget skulde gaa, men fik dog anledning at prate lit. Flere andre kom nu tll, og alle var interesseret i at faa friske nyheter fra Norge. Det var om tiderne, lønninger, maalstrævet, bolsjeviker, socialister og saa i det unendelige.

Betjenten paa butikken var Carl Aspelund, som en tid var paa kontoret hos konsul Middelthon. Han bad mig hilse til sin mor, enkefru Alette Aspelund, Fuse pr. Bergen. Saa kom Cornelius Røgenes og bad mig hilse til sine slegtningar i Vats. Jeg synes at mindes, at han nevnte Johannes Røegenes. To andre brødre bor i Ames. Disse er jeg vel kjendt med. Den ene driver bakeri, og den anden er ansat ved Statens agerbruksskole i Ames, som vist er den største i Amerika.

Som vi stod der og snakket om Norge, kommer Hans Mikkelsen fra Haugesund ind gjennem døren. Ham kjendte jeg og har set ham ved flere av Stavanger-lagets stevner. Han er maler og bor i Des Moines. Hans gamle far Halvard Mikkelsen, eller Halvard skomaker, som han var bedst kjendt under i Haugesund, kjendte jeg vel. Han døde for mange aar siden, men hans hustru lever endu og er nu over 92 aar. Hun er hos Thomas Stokkedal i Eagel Grove, Iowa. Mikkelsen bad mig hilse til Haugesund. Muligens der er noen der som erindrer gamle Halvard skomaker og hans familie.

Saa bar det avsted med toget. Samme kjendte byer fòr vi forbi. Sheldal, Slater, Ames, Gilbert, Story City, Randall, og saa var vi i Jewll (uttales Ju’ell med tyngden paa ferste stavelse. De maa ikka uttale det Jevel, som jeg hørte nogen gjorde i Norge). Paa stationen blev Jeg mødt av min eldste søn, som hadde bestyret min forretning, mens Jeg var i Norge. Jeg fandt, at alt var i skjønneste orden, saa forretnlngen hadde Ingen skade lidt, om jeg var borte nogen maaneder. Inde paa butiken traf jeg Monrad Randeberg, søn til Mons. Han vilde været med til Norge i sommer, men da han nylig var kommen tilbake fra Frankrig, hvor han var som soldat i den amerikanske armé, gav han det op, han syntes at han maatte være her en tid lengere. Han er en udmerket flink bygningsmand og tjener gode penger. Han hilser sine foreldre. Vil være med, naar jeg reisar igjen med et følge.

Haktor Lervig fra Tysvær var ogsaa svært forveden efter at faa nyheter fra Norge. Hilser sin far og mor. Jeg tror det er Andreas, far hans heter. Haktor forpligtet sig paa, at han vilde vere med, næste gang vi reiser i flok og følge.

Kristian Goa, søn av Even, var ogsaa inde og vilde vite, om jeg hadde været paa Goa. Jeg maatte med skam svare, at jeg ikke vandt paa at reise rundt saa meget iaar, da jeg var sygelig hele tiden. Jeg har selv slegtninger paa Goa, nemlig Omund og Henrik, og tenkte flere gange paa at kjøre ut til dem. Min fetter Bellest Bellesen, Malde, vilde saa gjerne kjørt mig ut, men saa var det saa koldt, og jeg skugret og frøs bestandig, og, naar jeg saa kom til hans hyggelige hjem paa Malde, der hvor min far var født og hvorfra jeg har saa mange deilige minder, blev jeg værende der hos ham. Kristian bad mig hilse sine forældre og alle kjendte paa Goa, og lovet aa være med meg neste gang.

Vi var nu i fortrolig samtale om hjemmet, vi forlot. Det er underlig, man kan prale alt man vil om alt det gode og herlige ute i fremmede lande, men naar talen kommer paa hjemmet i Norge, hvor de som barn gik ut og ind, og hvor de bor, som bærer det evig velsignede navn av far og mor, da røres de inderste strenge. Det lysner og varmer i hjertekrokene, taarerne vil frem. Længselen efter at faa se de kjære igjen, og er de end borte, saa sættes i minderne stevnet igjen, sier Oscar Riis, og det er saa sandt, som det er sagt.

Det spurtes, at jeg var tilbake, og ind kommer den ene efter den anden. Carl Carlsen fra Stavanger vilde vite om jeg hadde set hans mor, fru Jørgine Carlsen i Langgaten 11. Nei jeg kunde ikke mindes at jeg hadde truffet hende. Det var nok en skuffelse for Carl. Han vilde saa gjerne faa høre, hvorledes hans kjære mor saa ut, om hun var frisk og rask og hvordan hun hadde det. Han hilser dig. du mor. Carl er en snil gut. Vær ikke engstelig for ham. Osmund Osmundsen Kalvig var ogsaa inde og bad mig hilse far og mor. Han stod atmed disken og lyttet til samtalen, saa faldt han ind med: “Ja du kan tegne mig med til følge næste gang du reiser. Jeg må se far og mor igjen”.

Ind gjennom døren med hver sin store kasse egg kommer Einar Meland fra Aardal. Velkommen igjen, skriker han. Var du i Aardal? Saa du far og mor? Var der ikke fint i Aardal? Og saaledes i det uendelige. Einar er farmer og bor paa min gamle farm ved Rose Grove. Han bad mig hilse til far og mor og alle kjendte. Han er søn til Einar Rage, Aardal. Jeg hadde nær glemt at fortelle, at Carl Carlsens hustru var med og var en interesseret tilhører. Hun heter Gudrun og hilser sin mor, fru Lina Nilsen, Stangeland forbruksforening, Sandnes. Alt er vel i familien. De har det godt. Vær ikke engstelig, Lina.« Den sidste, som kom ind var Johan Rage, søn til Jens Rage, Oltesvig. Han kommer sættende med som en flake fra selve Dalsnuten og vilde vite. om jeg hadde været i Oltesvik og besøkt hans forældre. Atter maatte jeg med skam svare, at jeg ikke kunde holde mit løfte om at besøge dem, saa gjerne jeg vilde. Johan bor et stykke øst fra Jewell (husk nu paa: Ju’ell), er en særdeles flink farmer, og penger har han tjent, og hvad som bedst er, sparet op til en regndag, eller hvad endnu bedre er til en prægtig gaard i nærheten av Stavanger. Til Norge vil han. Der vil han leve, og der vil han dø. Neste gang vi kommer som et lag, er han med. Hans kone er fra Leidaa i Aardal og heter Karen. Johan hilser sine forældre og søsken og alle kjendte i Høgsfjord. Konen hilser til mor enkefru Hendrikka Leidaa, søstrene Anna, Martha og Johanna, broren Ole Leidaa.

Hvem det var av dem, som var inde som bad mig hilse gjennem Aftenbladet til fru Bertha Hansen, Jaatten, kan jeg ikke klare, men kanske fruen forstaar, hvem det var.

Næste dag maatte jeg reise til Marshalltown for at ordne alt, som maatte til for at det store Stavanger-Lagets stevne. Hvorledes det gik der, og hvem jeg fik tale med skal De faa vite i mit næste brev.

Jeg skulde skrevet for længe siden, men jeg blev syk i Norge, og da jeg kom tilbake blev jeg saa daarlig, at jeg maatte legge mig ind paa et hospital i Minneapolis og undergaa en noksaa alvorlig operation. Siden jeg kom tilbake derfra, har jeg vært så dårlig, at jeg maa holde sengen hver dag til middagstider. Jeg har derfor ikke været i stand til at vareta min egen forretning, langt mindre brevskriving til kjente og kjære. Haaber at De unskylder.

En glædelig jul og godt nytt aar ønskes Aftenbladets tusener læsere i by og bygd av Eders hengivne

Bertel L Bellesen

1921

Rogalandsfolkets stevne i Stanwood

De møttes fra Sokndal til Ryvarden.

Stavangeren, torsdag 4. august 1921

Et festlig samvær.

I det idag ankomne nummer av «Washington-Posten» (for 15. juli) findes følgende referat fra «Stavanger amt stevnet» i Stanwood:

Lørdag den 2. og søndag den 3. juli var der folksomt i Stanwood. Allerede lørdag fm. kom folket strømmende ind fra nord, syd og øst pr. auto, pr. Ford og med toget. Der var karmøybuer og jærbuer, dalbuer og bjerkreimbuer, sokndølér og stavangere, haugesundere og egersundere og sandnesgauker i den skjønneste harmoni. Lørdag eftm. kl. 2 kaldte formanden, Peder Omdal fra Edison, møtet til orden i den nye prægtige Com. Club Hall i East Stanwood. Efterat forsamlingen hadde sunget «Gud signe Norigs land» ønsket formanden velkommen til stevnet. Past. Sandvig, Everett, holdt derpaa en kort andagt og formanden for Com. Club C. Gunderson bød velkommen til East Stanwood og bad forsamlirgen betragte sig som hjemme og ta byen i besiddelse de to dage stevnet varte.

Sekretæren mrs. Ostrodt (Østraat), Stanwood, oplæste saa sin rapport og likesaa kassereren O Egesten, Silvana. Begge rapporter blev antat. Et forslag om at forandre lagets navn til «Rogaland fylkeslag» skapte en livlig debat. For forslaget talte Herman Andersop. Mot forslaget talte mange, deriblandt Bertel Bellesen, Rasmus Johnson Woster og mange flere. — Forslaget faldt og laget beholder sit gamle navn.

Saa foretoges valg av embedsmænd for næste aar. Samtlige blev gjenvalgt med undtagelse av C. Gundersen, Stanwood, som frabad sig gjenvalg. J. H. Anderson, Stanwood, blev valgt til viceformand i hans sted. Siden holdtes korte taler av flere til lagets bedste og møtet hævedes med avsyngelsen av «Dei vil altid klaga og kjyta». Siden benyttet man tidén at hilse paa gamle bekjendte og stifte nye bekjendtskaper.

Samvær.

Bertel Bellesen fra Jewell, Iowa, lagets mangeaarige og ihærdige sekretær i mellemstaterne, frembar hilsener fra kjendte i Norge og blev kjendt med folket herute paa kysten. Kl. 8 om kvelden samledes man til fest paa samme sted. Efterat man hadde sunget «Ja, vi elsker dette landet» saa huset rystet, aapnet pastor Berge fra Everett møtet. Et mandskor paa ca. 50 stemmer fra Edison, Stanwood og Silvana sang under Axel Jørgensens ledelse «Brede seil over Nordsjø gaar». Saa holdt pastor Berge, Stanwood, et foredrag om de aandelige værdier, som vi utflyttere har faat i arv fra det gamle land og især fra Stavanger amt.

Saa sang mrs. Larsen fra Florence vakkert og stemningsfuldt «Kan du glemme gamle Norge». Pastor Berge, Everett, holdt derpaa en meget god tale og mandskoret sang igjen under Jørgensens taktstok «Olav Trygvason» med Oskar Myhre fra Edison i solopartiet og miss Helene Ander s o n fra Edison ved pianoet. Bertel Bellesen holdt en tale, som holdt forsamlingen gaaende mellem smil og taarer og haandklap og saa sang den unge solist fra Edison, haugesunderen Jakob S takke st ad, Jonas Dahls sang «Rogaland, mit Rogaland» akkompagneret paa pianoet av miss Helene Anderson. Past. Christensen fra Portland holdt eri tale, som vekslet mellem humør og alvor, og koret gav som ekstranummer «Kjerringa med staven», saa ønsket pastor La ne allé velkommen til Stanwood og forsamlingen reiste sig og sang «Amerika» og saa sluttet møtet med en banket.

Festgudstjeneste

Søndag fm. kl. 11 samledes man til festgudstjeneste i pastor Berges kirke, East Starwood, og i .past. Lanes kirke i West Stanwood, hvor past Christensen holdt en manende og indholdsrik præken over ordene «Jesus Kristus er igaar og idag den samme, ja til evig tid». Det store mandskor sang før prækenen «Gud signe Norigs land», ledet av Oskar Myhre og efter prækenen sang koret «Den store hvite flok», ledet av Jørgensen og med Myhre som solist.

Efter gudstjenesten’ blev en prægtig middag serveret i Com. Club Hall og kl. 2 eftm. samledes man igjen i samme hall til et godt program av sang og taler.

Nels Anderson, formand i Kleng Person monumentkomiteen, rapporterte, og den samme komite blev paalagt at fungere fremdeles.

Siden sang koret «Ulabrand», og saa holdt Bellesen sin egentlige tale, og jeg vil bare si om den, at du som ikke var der, du mistet meget som du vilde hat godt av baade til legeme og sjæl. Pastor Christensen talte som sedvanlig paa sin lune, gemytlige maate, som altid gjør det til en fesstund at lytte til. Mrs. past. Lane sang paa sin sedvanlige hjertegripende maate to soloer og miss Esther Christensen spilte en pen pianosolo og møtet avsluttedes med «America».

Kl. 8 om kvelden samledes man igjen til et avskedslag og da vekslet programmet med sange og smaaprat, deklamationer og samtale. Mrs. Ostrodt deklamerte «Farmerkonen i Syd Dakota»; en Silverton-mand deklamerte »Da Ola lærte lesa»; Nels Omdal digtet om Stavanger amt laget; saa fortalte Bellesen om sine nykommerstrabadser; mrs. Bjerkrheim fra Tacoma sang en vakker solo og Herman Anderson holdt en liten tale om den vestlandske lods i tilknytning til Ulabrand.

Past. Lane takket paa Stanwoodfolkets vegne for stevnet og besøket og formanden takket paa lagets vegne Stanwood for gjestfrihet og alt godt, en tak som visselig alle følte trang at uttale.

Saa tok vi avsked med hverandre og Stavanger amts lagets største og bedste stevne var over. Der var mange kjendte folk paa dette stevne, men der var ogsaa mange som ikke var der, som burde været der og opfrisket de gamle minder fra sin hjembygd. Men kanske du som sat hjemme ikke har nogen lyse vakre minder fra dine barndomsdage, fra de lyse strande, smilende fjorde og den vakre dal, hvor den hyggelige hvitmalte kirke stod, og hvor du blev ledet frem av fars og mors haand til din konfirmation, og hvor den gamle Herrens tjener la sin haand paa dit hode og lyste Herrens velsignelse over dig? Har du glemt alt dette i dit stræv efter at faa fat i den glitrende dollar? Der var mange paa stevnet, som forgjæves spurte efter kjendinger og slegtninger, som de hadde ventet at træffe der.

Kom næste gang vi møtes og du vil faa erfare, at det er vel umaken værd, det er som et Norges-besøk, og det er jeg sikker paa, at hos de fleste ligger der et lønligt ønske paa hjertebunden om at faa se endnu engang de gamle kjære steder, hvor som barn du hadde de gladetse stunder i dit liv. Saa vel møtt igjen næste aar, om vi lever, enten det blir i Tacoma eller hvor det nu blir og kom enten du har været paa et stevne før eller ei, der træffes alle fra Sokndal til Ryvarden.

1922

Fortjenestemedaljen i guld

Stavanger Aftenblad 23 oktober 1923.

(Foto av Bertel L Bellesen)

Bertel L Bellesen er igaar tildelt fortenestemedaljen i guld

Denne udmerkelse vil vække almindelig tilfredshet overalt hvor man kjender hr. Bellesen og hans frugtbare arbeide for at knytte baandet mellem det utvandrede Norge og fædrelandet fastere. Under sine mange reiser omkring i De forenede Stater har han truffet tusener av sine landsmænd, over alt er han mottat som en varm hilsen fra hjemlandet, og ved hans mellemkomst er mangfoldige baand med hjem og fædreland, som var brustne, atter blit knyttet. Et vigtig ledd i hans virke for at opretholde forbindelsen mellem utflytterne og hjemmet har hans mange og høit skattede offentlige breve været. Ikke mindst blande nordmændene i Amerika vil det vække tilfredshet, at hr. Bellesen har faat denne paaskjønnelse.

Brev fra Bellesen

Stavanger Aftenblad 23 August 1922

Lars Stangeland’s vaaningshus nedbrændt.

Kleppsfanen strøk med.

God avling.

Jewell, Iowa i juli 1922.

Det ser ut til at vi dette aar skal faa en god avling over hele Nordvesten. Det saa noget underlig ut en tid, iser for nordre del av lowa, da det var ganske tørt i ukevis og dertil en svær varme. Vi fik dog regn og rikelig, saa avlingen baade av havre og mais fik en god start.

Nord Dakota har ogsaa gode utsigter i aar. De har hat meget regn og alt ser godt ut. Minnesota har visst aldrig før hat slik en sommer med varme og passelig regn, saa der er det nu rigtig godt.

Priserne paa hvad farmeren har at selge har gaat op litt, saa nu sælges mais for 52 cent pr. bushel. Havren er billig, kun 28 paa denne aarstid. Kreaturer og svin er i god pris, likeeaa smør og egg. Farmeren begynder nu at se at det dages og faar nyt mot igjen. De har sandelig været nede i forsagthetens sumpe de sidste to aarene. En og anden farm sælges nu og da og sandelig, priserne har holdt sig noksaa godt. En farm blev solgt for nogen dage siden nede i lowa for 400 dollars pr. acre. De fleste trodde for 2 aar siden, da tiderne begyndte at strammes, at farmland vilde gaa ned til de priser, som det var før krigen. Vistnok er der mange som har tapt alt de har lagt ned, som betaling paa det dyre land, mon de som har kunnet hænge i vil nok komme op igjen.

En ødelæggende hagelstorm

gik over dette strøk for et par uker siden. Vi er saa vant med aursikre avlinger her i det centrale lowa at ingen har nogen frygt. Det eneste er om høsten bringer for tidlig frost for maisen. Det var en dag det var svært lummert og varmt. Frem paa natten begyudte det med svære lyn og torden og stygge skyer begyndte at danne sig i vest. Efter midnat kom det. Al avling paa flere mils bredde og længde blev ødelagt, især havren. Maisen kan komme aig litt saa det blir dog kreaturføde.

Hagelstorm

Låra og Rasmus Stangeland fra Klepp fik ogsaa sin del av hagelstormen. Hos Rasmus gjorde vinden skade paa trærne og uthusene. Fra Stangeland og sydover til nabobyen Randall og øst derfra næsten til Roland blev næsten alt ødelagt. Farmerne heromkring er dog ikke avhengige av grøden netop, som i andre stater, hvor de avler bare hvete og havre. Det er kreatur- og svinavl som der her sættes mest lid til. Her er jo meieri i hver by, saa om avlingen lider skade, da kan man jo altid faa saapas at de har for til baade kreaturer og svin. Vistnok blir det følelig for dem som forpagter land og ikke har stor besætning med kvæg. Det går dog sin jevne gang og vi hører ikke mere klage over haglene.

Automobiler

Vi ser daglig en masse nye automobiler paa veiene, saa det ser ut til at folket ikke er saa bange som man kunde vente. Bare her i lowa er her over 600,000 biler. Staten tar ind i skat av disse over 8 miljoner dollars pr. aar. Det er nu et særsyn at se folk komme kjørende med hester,om de end har aldrig saa mange staaende hjemme og har fine buggier. Bil maa alle ha. Kjøre dag og nat. Ungdommen ødsler sine penge ut paa disse kostbare maskiner. Men intet kan gjøres ser det ut til for at stanse denne overhaandtagende ødselhet.

Brand hos Lars Stangeland

Søndags kveld forleden blev vi skræmt ved at den elektriske brandalarm begyndte at hyle. Folk sprang op i byen, men ingen brand var at se. Saa fik vi vite at det var Lars Stangeland’s vaaningshus paa farmen 2 mil syd og 1 mil øst fra byen som brendte. Folk drog av sted i sine biler fra alle kanter og byens brandvesen tok ogsaa ut og var paa stedet paa nogen minuter, men det viste sig at huset ikke stod til at redde. En lykke i ulvkken var at det var blikstille. Hadde vinden været fra vest, da hadde alle huse paa farmen strøket med. Paa besøk hos Stangeland var T. E. Johnson fra Blue Earth, Minnesota, med kone og 6 barn. Fru Johnson er en datter efter Thore Lunde i Sandnes. De hadde sammen med Stangelands været ute og kjørt hele dagen og kom tilbake i mørkningen. Spiste til aftens og saa gik alle bort til Rasmus Stangeland, son til Rasmus Sørbø, Stangeland i Klepp, der er gift med Lars Stangeland’s datter. Som de sat der og lyttet til norske sange paa fonografen, saa Rasmus at det lyste saa svært borte hos Lars. Han trodde først det var en bil, som hadde kjørt op til huset. Straks efter ringet telefonen fra en av naboerne at der var ild løs. Da folk kom til, var hele huset i flammer. Der kom i hundredevis av biler fra alle kanter, saa det var umulig at komme op til gården. Hvorledes varmen opstod har ingen den fjerneste anelse om, da der var aldeles slukket i kokeovnen i kjøkkenet. Stangeland mistet alt. Fik ikke bjerge andet end de klær de gik og stod i. Gjesterne; Johnson og Rikka, mistet alle sine kler og barnenes.

Den vakre Kleppfanen gik ogsaa med

Denne deilige gave fra Klepps prestegjæld til sine utvandrede sønner og døtre blev sendt til StangeIand og han har siden hat den og været paa alle Stavangerlaget stevner med den. Nu sidst i juni maaned i Willmar, Minnesota. Han var saa ræd for denne fane, at han lot den staa i storstuen like ved døren, saa at den kunde bjerges om noget skulde hænde. Hver gang han reiste bort, advarte han familien om at se efter fanen og paa ingen maate hænge den ovenpaa. Han har verget og vernet om den som en helligdom, og er nu aldeles sønderknust av sorg over at den vakre gåven fra kjendte og kjære hjemme skulde bli borte.

Altsaa nu har ikke Kleppbuerne herover nogen fane mere at fylkes under ved stevnerne. »Hus kan jeg faa igjen og klær og møbler«, siger han, »men den vakre, kjære fanen, den kan aldrig erstattes«.

Streiker

Vi har for tiden svære arbeider uroligheter og flere hundrede tusen er i streik. Det er jernbanearbeidere og kulminearbeidere. Det drar ut, dag efter dag uten nogen overenskomst, og nu begynder vi mer og mer at føle det. Kul er næsten ikke at faa. Jernbanekompanierne maa indskrænke sig, indstiller det ene tog efter det andet. Hvad enden vil bli, er ikke godt at si. Regjeringen truer med at sende ut militære for at sikre liv og lemmer for de folk som vil arbeide. Arbeider-unionerne er nu saa sterke, at de kan næsten gjøre hvad de vil. Streiker en gren av disse unions, da streiker andre bare av sympati og for hjælp til seir. Høsten staar for døren og folk trænger snart kul. Hvad vil da ske om folket kommer til at lide? Det ser ganske mørkt ut.

I Chicago truer sporvogns-betjeningen med at streike. What Next!

Berthel L. Bellesen.

Les også om et annet stevne i Stavangerlaget i Tacoma WA i juli 1922

Brevet fra Mrs. O. T. Moe til Stavanger Aftenblad og som var på trykk 3. august 1922 finner du her.

Stavangerlaget stevne i Willmar, MN i august 1922

Flere bygdefaner avsløret.

Hvor er Sandsfanen blit av?

Brev fra Berthel L. Bellesen i Stavanger Aftenblad 3. august 1922.

Jewell, lowa.

Stavangerlaget avholdt i sommer sitt stevne i byen Willmar, 103 mil vest fra Minneapolis.

Det var anden gang laget holdt stevne i denne vakre by. Ute paa en halvø ved en deilig indsjø har byen sin utstillingsplads og -bygninger, samt væddeløpebane. Stedet er særs heldig for et lag, da det er saapas langt fra byen, at man kan være der hele dagene for sig selv. Der er et prægtig auditorium, som har sittepladser for ca. 2000 mennesker. Der er en scene, hvor sangere og talerne kan sitte, samt plads nok for piano og om man har der et musikkorps. Gamle vældige eketrær står spredt rundt omkring og gir udmerket skygge paa den varme aarstid. Det blev et hyggelig og gildt stevne, et av de bedste i lagets historie. Da (fordi) stevnet begyndte dagen efter Den norsk Luherske kirkes aarsmøte i Minneapolis var der mange som kom til Willmar derfra paa hjemveien vestover. Der var folk fra nesten alle de nordlige stater og fra Stillehavskysten. Flere fra Oregon og Washington.

Jeg reiste fra lowa søndng morgen for at ha et par dage i Minneapolis og overvære aarsmøte. Det var inspirerende og opløftende at sitte i den store forsamling av reprsientanter fra menigheterne rundt hele landet. Over 1200 delegerede og næsten 600 prester var tilstede. Auditoriet, hvor aasrsmøtet holdtes, er en stor vakker bygning med 3 gallerier. Jeg vet ikke hvor mange mennesker den holder, men jeg antar det gaar op i tusener. Naar den store forsamling reiste sig og det mægtijre orgel begyndte at bruse og folket sang en av de gamle kjendte salmer fra vort fædreland, da maatte man være av sten dersom det ikke gjorde indtryk paa en.

Samfundets formand doktor Stub ledet forbandlingerne hver dag paa trods av at han er langt utover støvets alder. Han bruker et vakkert sprog, saa fint og slepent, som i han var født i Norge og aldrig hadt set Amerika. En del av de yngste prester holdt sine taler i det engelske sprog. Det ser ut til at de mere og mere gaar over til det engelske. Mange av de yngre prester kan ikke se nytten av at holde med det norske sprog, da man hjemme i Norge holder paa med at inføre et sprog, som de som bor herover ikke forstår.

Jeg maatte reise til Wilmar et par dage før stevnet for at se til at alt var ordnet med logi, servering og andet som maa til. Jeg behøvet dog ikke at vere der saa længe i forveien, ti byens mayor sammen med handelsforeningen hadde ordnet alt paa bedste maate.

De hadde sikret værelser rundt byen hos private folk for over 1800 gjester, samt ordnet med betalingen. Ingen skulde faa lov at ta mer end 50 cent pr. nat for hver person og om vedkommende ønsket frokost i sit logis, da måtte prisen ikke være over 35 cent.

Dagen før stevnet begynte folket at komme i sine biler. Somme kom like fra Illinois, Iowa, og langt ute i Nord og Syd Dakota, nogen hadde kjørt helt fra Montana og Canada. Det viste sig ved opptællingen av jernbane-certifikaterne, at mindst 250 hadde kjøpt gjennomgangs-billetter for stevnet, at der ikke kom saa mange med bannere. Det var bilerne som gjorde at de som kom på jernbanen ikke fikk reducerede priser, før paa tilbakereiesen. Der var altsaa over 1800 som kom i biler.

Haaland

De første jeg traff, som jeg kom gaaende op gjennom gaten, paa vei til byens borgermester, var Jonas Sunde fra Sunde i Malde. Hans frue var med. I samme bil var Fedrik, eller bedre kjent hjemme som Askvelius Fredriksen Jaasund med sin frue. De hadde kjørt helt fra Iowa – flere hundrede miles. Fredriksen er fanebærer for Haalandslaget. Like efter disse traff jeg Andreas Egeland med frue samt Jacob Westre. De hadde kjørt fra Eagle Grove paa en dag. Den ene bilen efter den anden kom så det blev ganske et syn at se . Alle saa trette og støvete ut men de kjørte til fest og gledet sig til møte med slekt og ven.

Stevnedagen oprandt klar og fin med en svalende bris fra nord. Det blev en travel dag. Formanden og viceformanden var ikke kommet. Kassereren, banker Knudson, kunde ikke komme. Jeg var saaledes alen med at samle folket og faa igang prosesjonen med fanerne. Klokken 9 om morgenen begyndte byens musikk-korps at spille ved courthuset. Den ene fane efter den anden begyndte nu at komme tilsyne. Folket samles i grupper her og der begynder at samtale om nyt og gammelt, saa set er et ganske anstrengendes arbeid at faa skildt dem ad saapass lenge at man kan faa dem til at fylkes under hver sin fane. Hustuene tilhøre gjerne et andet lag enn manden og omvendt. Endelig efter megen møie, fik jeg dem ut i gaten med passendde avstand mellom hver fane. Jeg måtte ofte skjende som en norsk notebas, men alle tok det ganske gemytlig. Endelig blev vi færdige.

Først det amerikanske flagg, saa musikken, derefter fanebærerne med hver sine bygdefolk marsjerende bakefter. Gaterne utover mot utstillingspassen var flagsmykket med norske og amerikanske flag side om side. Folk stod langs fortaugene og saa på de vakre faner, den ene synes at overgaa den anden. Ofte hørte vi folk ropte “Aa se på den! Den er den vakreste! o.s.v”. Det blev en lang marsj, saa langt som fra Simonsbakken til Scheiene i Sandnes antar jeg det er. Men de holdt ut. Sveden randt ned over kind i strømme og lommetørklederne maatte flittig brukes. Efte den siste gruppen kom alle biler. Flere av byens folk uttalte at det var den vakreste prosesjonen de hadde set.

Da vi kom til stevnestedet var vor formand pastor Eastvold (Østvold) ankommet og stod ved porten og bød os velkommen . Stevnet aapnedes som vanlig med salemesang og andakt. Siden velkomsttale av byens borgermester og velomsttale til laget av formanden. Derefter gik det slag i slag med taler og sang. Mat blev serveret der ute av byens kvindeforeninger av de to norske menigheter i byen. Riktig god mat fik vi til meget rimelige priser, billiger end vi har været vandt med endog før krigen.

Sand

Den ene Sands-buen efter den anden kom til mig og spurte om jeg hadde hørt noget om Sands-fanen. Den var ikke kommen. Der blev sorg og stor skuffelse for dem. En masse var kommet ganske langveis fra for at se den vakre fane og faa lytte til pastorene Aas og Rolfsen, som skulde tale for Sand. Hvor er den blidt av! Jeg kunne ikke forklare det. Jeg antok at den var sendt til Daniel Sendsen i Iowa i god tid fpr at række frem til stevnet.

Bjerkreim

Bjerkreim-fanen blev bragt fram og folk fra de vakre bygder i Bjerkreim og Helleland kom frem og samledes rundt fanen. Sakfører Thore Benson fra Chicago talte i begge sprog og mindet om hjemmet de hadde forlatt. Da han maatte reise tilbake samme eftermiddag klokken 2 maatte det forelagte program forandres litt, saa denne fane kom frem den første dags formiddag i stedet for sammen med de andre faner om eftermiddagen. Lagets formand ønsket Bjerkreimbuerne eller Dalerne-laget som de kaldar seg til lykke med fanen og i vakre ord skildret han den kjærlighet hvormed de utflytfede var omfattet med hjemme med i sin bygd.

Da lagets vicefomand pastor Lars O Wigdahl ikke kunde komme før næste dag og han er en Bjerkreim-bue, blev fanen bragt frem igjen. Pastoren talte da om sit kjære hjem i Bjerkreim og mindet om den vakre fane som folket hadde sendt dem. Talerne la vegt paa, at det gjaldt for hver eneste av Dalerne-buene at de daglig kunde fylkes under korsets fane. Der var de sikre under alle livets storme.

Gjesdal

Den vakre Gjestal-fanen ble brakt fram av hr. Soma fra Canby, Minnesota.

Pastor Berge fra East stanwood i Washington, talte varmt for Gjestal Sogn. Paa fanen var malet bilelede av Aalgaards fabriker på den ene side og kirken på den anden. De Gjestal-buer som hadde samlet sig rundt fanen stod med taarefyldte øine og lyttet til hvad pastoren talte over. Minderne gikk tilbake til hjemmet der oppe i det vakre Gjestal. De stod og nidstirret på den vakre fane, snudde og vendte paa den eftersom talerene mindet om de vakre steder i bygden. Efter talen sang forsamlingen og reiste sig under lagets formands lykkeønskning til Gjesdal-buerne.

Haa

Haa-fanen blev bragt frem av hr. Aarrrstad fra Granite Falls, Minnesota. Hr. Thomas Gudmestad fra Litleville, Nord Dakota, opleste et brev fra ordføreren i Haa og i faa men tanketunge ord nævnte han den hilsen og den kjærlighet som denne fane bragte til dem. Efter hr. Gudmestad traadte pastor Vølstad frem og dvelte i en lengre tala ved sin hjembygds historie. Det led langt ut paa kvelden og da der var en av byens sakførere, hr. Gilbert som var på programmet for en tale samt et mandskor fra byen, som hadde lovet at synge, ble tiden for kort for Pastoren. Han sluttet med at mane til troskap om fædrelandsarven vi hadde med os. Forsamlingen reiste og tilkjendegav sin hyldest og glæde over Haa-buernes vakre fane.

Rennesøy

Begge dages eftermiddager samIedes folket i gruppevis under sine faner. Der holdtes taler og sang lød fra hver gruppe. Det er uhyre in teressant at gaa fra den ene til den anden og lytte til. En masse Rennesøy-buer var samlet under sin fane. Pastor Bøe talte og flere gamle kjendte sange og salmer blev sunget. Time-buerne var samlet under sin med pastor S. H. Njaa som leder.

Time

Det er altid saa gildt at faa lytte til og sitte ned blandt Time-buerne. Pastor Njaa, som skulde reise til Norge direkte fra stevnet, hadde det travelt med at nedskrive helsinger til slegtninger baade i Gjestal, Time og Klepp. Pastoren faar det travelt hele sommeren med at reise rundt i bygderne med alle helsingerne.

Karmøy

Jeg hørte en vakker sang fra Karmøy-buerne. De fleste fra Skudesnes. De var en hel flok samlet rundt sin fane. Da jeg kom bort til dem sang de den gamle kjendte sang: «Lov, pris og ære være Gud«, som i 70-aarene lod i hver mands hus over hele Karmey. Efter sangen talte en aldrende kvinde hjertevarmtog gripende om Guds kjærlighet.

Hun mindet om hjemmet vi forlot, vort hjem herover med tak til Gud, men største av alt var det hjem oppe hos Gud, som de alle haabet at faa flytte til. Det var ikke et øie tørt i den forsamlingen. Unge og gamle graad saa taarerne trillet. Frøken Hildur Baade var med dem og talte lit om gamlehjemmet Bethesda i Chicago, som hun var reisende finansagent for. Straks hun var ferdig, begyndte en gammel mand at gaa rundt med en hatten og samle penger. Over 40 dollars kom ind. Er det ikke stort hvad slike store stevner bevirker.

Ved avsetkedsfesten om kvelden air ordet frit og mange deltok med korte taler og andre med sang. To unge mænd fra Stavanger gledet os med sang og musik. Før møtet hørte jeg sang og en som spillet paa et slags instrument. Jeg gik da derbort hvis en stor flok hadde samlet sig og saa at en ung mand spiile på en Sandnesgauk. Broren og hans hustru sang. På møtet om kvelden fik jeg lokket disse to brødrene op til talertribunen. De sang og spillet saa nydelig. Der blev haandklap su det dundret og de fik ikke slippe før de hadde sunget flere sange. Senere om kvelden paa avskjedsfesten fik jeg dem ogsaa op. Disse to brødrene var Fredrik og Alexander Olsen. Deres mor, enkefru Sina Olsen bor i Hillevåg. Alexanders kone er datter til Jonas Haaland Sørnes. Hun hilser far og mor og begge de kjekke mænd hilser sin mor i Hillevåg. De to unge brødre bor ved Hooken, Syd Dakota.

Stevnet var over. Man sang tilslut staaende “Lov og tak og evig ære”. Pastor Njaa sluttet med andakt.

Saa var lagets 14ende stevne i mindernes bok.

Det er umulig for mig at nævne med navn all dem, som jeg traf og talte med. Kun nogen faa, som bad mig om at hilse skal jeg nevne. Fru Borghild Evensen, født Sandved, fra Madison, Minnesota hilser til frk. Sophie Sandved, Sandnes, fru Martine Mossige, prost Jonassen med familie og alle slegtningtr paa Sandved, samt fylkesmand Larsen og Haabeth og Mossige-familierne i Stavanger. — Jeg maa nevne nogen, som tok særs del med i arbeidet med at møte folk dag og nat paa jernbanestationen og kjørte de tilreisende i sine biler rundt i byen. Disse var brødrene Langaker fra Karmøy, Hagbart, Simon, Johannes og Iver. De er byggekontraktører og hadde mange hus under bygging, men lot alt fare og var med i mottakelseskomiteen. Iver hadde et spesielt øie for mig og tog mig snart her og snart der med sin bil og sparte mig dermed meget. En søster av disse bor ogsaa i Wilmar. Hun er gift med en mand fra Sørstokka på Karmøy, Serine heter hun men jeg har desværre glemt mandens navn. Alle hilser hjem til far og mor. Hr. og fr. Tobias Langaker og søsteren Taline Akre. Alt er vel med søskenflokken. Naar vi næste gang reiser i et følge til Norge, Vilde alle være med. Det blir nok ikke før i 1925.

Bertel L Bellesen.

1926

Stavanger-lagets stevne i Eagle Grove, lowa

Brev til Aftenbladet fra Berthel L Bellesen 29. oktober 1926.

Stavanger-lagets annet stevne denne sommeren blev avholdt i Eagle Grove, lowa, den 27., 2S. og 29. august og var et av de beste stevner laget noen sinne har hatt. Det var annen gang vi samledes i denne vakre lowa-by. Vi var der sist i 1911. Byens befolkning hadde gjort store for beredelser for å ta imot alle tilreisende og hadde reist et stort telt i byens vakre park, hvor man skulde holde stevnet. Torsdag morgen hadde jeg tenkt å ta jernbanen til Eagle Grove for å være der i god tid frempå eftermiddagen dagen før stevnet. Jeg visste det kom mange langveis fra i biler, og av erfaring vet jeg, at det er godt, noen tar vare på dem og hjelper til å få dem innkvartert.

Det er 200 mil fra Minneapolis til Eagiel Grove, hvortil man kan reise, med to jernbaner, North Western og Great Western.

Min gode venn Erick Nagell, som driver den største jernvarehandel i Minneapolis, telefonerte til mig sent om kvelden og spurte om jeg ikke vilde være med i hans bil og kjøre dertil. Jo-takk. Været så ut til å bli vakkert og jeg visste det var gode veier like ned til Iowa. Så nesten klokken 11 neste dag kom Nagell i sin nye store Pierce Arrow 3000$ bil og tog mig med.

Foruten hr Nagell og frue og sønn, var der i bilen ogsaa John Thorsen og Martin G Skjold, alle god gjeve haugesundere Vi stanste i St Paul som er 10 mil fra Minneapolis, men disse to byer er nu så sammenvokset, at man sanser ikke man er ute av den ene og inn i den andre. Man må være godt kjent for når man kommer inn over St Pauls grensen. Vi stanset da utenfor Eilert Daldorf’s hjem. Disse stod ferdig tii å kjøre sammen med oss i sin innelukkede Cadillac-bil. Brødrene Daldorf er født i Bokn på gården Våge, men i ung alder flyttet de til Haugesund. Disse to driver engros-forretning i motepynt eller rettere motehandel og har gjordt det uhyre godt, så de nu er rike folk og har en masse reisende, som daglig, året rundt, ferdes rundt i alle vestens stater. Eilert Daldorfs frue er dansk, men taler ganske vakkert norsk, så man kan neppe skjelne den danske dialekt.

Avsted bar det, Daldorf brødrene kjørte forran, da de påstod de var best kjent med å koome ut av storbyen og ut på den sementerte landeveien sydover. Det gikk med rasende fart, men den store bil gik så støtt og stille at merket ikke at vi avanserte 50 til 60 mil i timen.

Veiene helt ned til Owatana er sementert og så slette som et stuegulv. En hvit stripe er malt midt på veien, så en hver får holde seg på sin side av linjen. Da vi kom forbi Owatana, var det slutt på sement-veien, men det var gode gruslagte veier over alt, og vi stanset ikke, eller slakket heller ikke av, før vi var i Albert Lea, Minnesota, hvor vi tok inn på det store Albert Hotell til middag Vi stoppet vel et par timer efter måltidet. Jeg var jo kjent | i byen, da jeg som reisende i over 22 år hadde hver 6te uke hvert tilbake og besøkt de handlende der, så jeg måtte rundt og hilse på dem av mine gamle kunder som var i live. Jeg fant dog mange forandringer og kun få av mine gamle venner.

Det er ikke langt fra Albert Lea ned til lowa-grersen og om en times tid var vi i Lake Mills, lowa. Her var jeg også godt kjent og her stanste vi en halv times tid. Daldorf hadde lidt forretning å ta vare på, og jeg gikk ut og hilste på et par gamle venner. Så bar det avsted til Forest City, lowa. Her i denne vakre by er det ; nesten bare norske folk og her finner vi en av Den norsk-luthersike kirkes skoler, nemlig Waldorf College. Det var stille i byen og jeg for stod at den lå så å si i og jeg for stod at den lå så å si i dødvannet, da byens største og vist eldste bank var gåt fallitt og mange hadde lidt store tap, og enkelte som hadde solgt sine garder for å leve stille og rolig på sine gamle dager, mistet alt. Banker i nabobyer var også ramlet overende og hadde forårsaka store tap og skapt motløshet og mistillit til nesten alle banker.

Så avsted igjen til Clarion, lowa. Denne by har nu et godt nytt hotell, og der tok vi inn for å spise aftens, og både Nagell’s og de andre vilde slå sig til ro her til neste morgen, da de fryktet for at hotellene i Eagle Grove var fylt. Hotellet i Clarion er en vakker bygning og måltidet var utmerket. Det var anderledes nu, enn da jeg i alle de år kom til denne by og måtte ta inn på det gamle hotellet hvor veggelusene hadde inntatt hvert eneste værelse og det var umulg å få sove. Jeg fant disse snyltedyr friske og freidige og i travel virksomhet mitt på koldeste vinteren, plagende de stakkars reisende. Nu var dette elendige hull erstattet med et moderne hotell.

Det blev ganske mørkt efter at vi hadde spist, men min venn mr. Nagell var så vennlig å tilby sig å kjøre meg til Eagle Grove, som ligger vest derfra like langt som Stavanger til Sandnes. Jeg var godt kjent på disse trakter, og loset min venn med sin kostbare bil trygt inn til byen. Da jeg kom in på hotellet, hvor jeg lenge iforveien hadde reservert værelse for vår formann pastor C. J. Eastvold (Østvold), kasserer Sven O. Stensland, viseformannen pastor Åkre og andre som hadde bedt mig sikre dem plass, traff jeg straks flere kjente som allerede var kommet, og de fleste hadde vært på stasjonene klokkken fire for å møte meg, og da de så, jeg ikke kom, var det kommet ut det rykte at jeg var syk igjen og ikke kunne komme.

Frempå kvelden besøkte jeg min venn Andreas Egeland fra Høyland. Hans frue lå meget syk, og jeg så straks, at det var kun noen dager, så fikk hun flytte. Jeg nevnte i mitt si ste brev at hun døde noen dager efter stevnet. Jeg besøkte også Torbjørn T. Stokkedal, som også lå meget syk. Thorbjørn var ved bevissthet og var fornøyd med å skulle dø, lå bare og ventet med glede på Herrens time. Han bad mig hilse slekt og venner hjemme i Vats. Han nevnte fru Martha Kårhus og fru Gurine Hustoft med hver sine, samt andre slektninger inne i Ryfylke. Det var tungt å se denne gamle venn ligge der så avpillet og svak at han knapt kunde hviske, men han var så lykkelig og glad over snart å få flytte og bad mig bringe denne hilsen til alle som kjenner ham, at han hadde fred med Gud og lengtet efter hjemreisen.

Neste morgen, stevnets første dag. var jeg tidlig på’an og straks jeg kom ut på gafen, så jeg en masse kjente og kjære fra alle bygder og byer rundt Stavanger. Været var ypperlig, men grusomt varmt, som det i almindelighet er i lowa utover i august. Det trengtes også for maisen var ikke så lite forsinket av tørke pa forsommeren og regn og kulde lenger ut på sommeren.

Vi samledes nu i storgaten utenfor den norske bank »Liberty Saving Bank«, som eies og bestyres av bare nordmenn, og skjønt den var startet i krigens år, red den de store finansielle stormer over. To av de eldste banker i byen røk overende og tusener i hundrevis strøk med. Den ene som var den eldste og som man trodde var sikker blev det verst med, da en av bankens embedsmenn, dessverre en nordmann, hadde stjålet av banken over 200 tusen dollars. Han sitter nu vel forvart i Statens fengsel og får være der i 20 år. Det blev hårdt for den norske bank også, da de to eldste ramlet. Folket blev, som ventende var, urolige og mistet tilliten til alle banker og begynte å ta ut sine penger. Den norske banks embedsmenn er John Donhowe, Håvard Kloster og Andreas Egeland. Direksjonen er også pålitelige norske folk, så den nyter alles tillit, og er nu det den beste bank i Wright county.

Musikken begyte å spille, og nu fikk jeg det travelt med å ordne til paraden med alle faner. Det er et helt strev å få folk fra hverandre og samlet under sin egen fane, da det er så mange kjensfolk fra nabobygdene å snakke med. Endelig efter en rennen fram og tilbake, fikk jeg dem i linje, og så marsjerte vi til parken og inn i det store telt. Fanen settes opp rundt i teltet og alle benket sig så nær som mulig ved sin fane.

Det var tre herlige dager som, aldri vil glemmes av dem som var tilstede. Det veksledes med taler sang og musikk, og om eftermiddagene samledes hvert bygdelag under sine respektive faner, og var snart i full drøse og samtale om hvad som kunne gjøres for hjembygden. Jeg fikk besøke Karmøy-buene og bringe en hilsen fra stevnet i skudeneshavn i fjor. Likedan samledes Sandnes og Høyland-buene under sin fane, og vi besluttet og støtte de to barnehjem i Høyland, både guttehjemmet på Hana og pikehjemmet på Stangeland samt støtte den Norske Menighet i Minneapolis. Luther Hetland fra Montrose Syd-Dakota blev pålagt å samle inn til barnehjemmene. Pastor Carl Johan Østvoll blev valgt til formann i Sandnes og Høyland-laget. Mrs. Magda Herigstad til sekretær og Luther Hetland til kasserer.

Det var en hyggelig stund vi sambygdinger hadde sammen, og jeg blev bedt om å hilse hjem til alle som har slektninger, som var med oss. Kan nevnes noen som jeg minnes, nemlig Ola Egeland, Denisson Minnesota, Mrs. Anna Monson Thompson, Iowa. Mrs. Charley Håland, født Monsen, Sandnes. Mrs. Karen Malmin. Mrs Ole Hana, født Skjørestad. Mrs. M. L. Tveit, født Skjørestad. Johan Skjelbred, Ingeborg Skielbred. Henry Christiansen Tjelta. Mr. og mrs. Svendsen, Wooden, Iowa; konens pikenavn var Anna Berge Skaret. Mr. og mrs. Gustav Johannesen, Sandes. Mrs. Joakim Lura, Roland, lowa. Mr. og mrs. Oliver Hana. Vernon, Wisconsin; hustruen født Øiestad. Mr. og mrs. Johan Olsen Skjørestad, Wooden, Iowa; hustruen født Øiestad. Mrs. Svingen fra Skjørestad. Mr. og mrs. Garman Herikstad fra Sandnes. Mrs. Teresa Askildsen, født Tjølsen, Sandnes. Mr. og mrs. Svend Soma; konen er fra Adsem. Mr. og mrs. Sivert Årsvold, konens pikenavn Martha Gimre Mr. og mrs. Luther M. Hetland, Montrose, S. Dak.; hustruens pikenavn Marie Olsen, Sandnes. Lars Skår. Adolf Skår og Andreas Svihus. Det var mange andre, men hverken sekretæren eller jeg fikk tid til å samle flere navn.

Sandnes- og Høyland-laget samlet inn over 70 dollar til den norske menighet i Minneapolis til kirken, som nu bygges.

Høgsfjord-laget ved Rasmus O. Myrland samlet inn til samme øiemed over 40 dollars.

Bokn-laget ved Lars Alvestad samler også inn til menigheten. Laget skjenket av sin kasse 500 dollar til Minnekirken, som den kalles. Stavanger-laget er det eneste lag i Amerika, som har påtatt sig å støtte denne menighet i Minneapolis, hvor kun det norske sprog skal benyttes. Menigheten vokser og trives, og arbeidet på kirkebygningen går frem. Søndag formiddag preket lagets formann. Teltet var stappende fullt og folk stod utanfor pakket sammen for å høre. Knapt et øie var tørt i den store forsamling. Det var også fropreken i teltet søndag morgen ved pastor Govig.

Søndag kveld var det avskjedsfest, og det var den mest rørende jeg har vært vidne til her i Amerika. Folket gråt så tårene trillet da de bød hver andre farvel. Min gamle venn Askvelius Fredriksen fra Tananger kom og tok mig i hånden til farvel, mens tårene randt og han var så bevegd at han knapt kunde tale. Farvel Berthel, sa han, vi har hatt det gjilt og nu må vi alle skilles og hver dra hjem til sin daglige dont. Det blir så ensomt og tomt.

Hålands-buene, hvorav det var mange, tok til å samle til en gave for Håland. De er ikke blitt ganske enige om hvad gaven skal gå til, enten til alderdomhjem eller til den frivillige fattigpleie blir det. De var ganske ivrige i å samle inn og hadde visst ikke så litet i kassen.

Erfjord

Den vakre Erfjord-fanen ble bragt fram og undertegnede blev bedt om å si noe om denne vakre fanen og hjembygden. Erfjordingene samledes rundt fanen og stod med tårefylte øyne og betraktet den vakre gave fra hjembygden. En innsamling er i gang, og jeg forstår at en ganske anseelig sum allerede er samlet. Summen skal jeg ikke nevne. Han som bar fram fanenen talte til forsamlingen, selv var han dypt rørt og forsamlingen likedan. Det er en høitidelig stund, når disse faner blir avslørt.

Så skiltes vi ut på kvelden og man dro hver til sitt hjem. Jeg Reiste derfra om natten klokken vel 12. Tok sovevogn og hvilte godt til neste morgen og kom hjem vel fornøid med mindene fra dette stevne vil alltid varme og vederkvege mitt hjerte.

Jeg har en masse hilsninger å bringe fram, men det får det være med til mitt neste brev.

Berthel L Bellesen

1927

Bertel L. Bellesen – Døde 4. april 1927

Stavanger Aftenblad 5. april 1927

I et telegram til Stavanger Aftenblad fra generalsekretær Stavnheim, >>Sønner av Norge«, forteller at Bertel L. Bellesen igår er avgått ved døden i Minneapolis. Bellesens død kom ikke uventet. Han hadde vært syk lenge. Ifjor som mer blev han underkastet en alvorlig operasjon. Til å begynne med så det ut til at han skulde komme sig efter den, men ved nyttårstid blev han dårlig igjen. Sykdommen som oprinnelig var lokalisert, hadde grepet om sig til andre organer, og det stod snart klart at livet ikke stod til å redde. Den før så virkelystne og optatte mann var håpløst bundet til sykeleiet, og han måtte forsone sig med den tanke at han ikke mer skulde komme til å ferdes blandt sine kjære sambygdinger der over og bistå dem med råd og dåd og at han for siste gang hadde sett sitt fedreland.

Sist Bellesen var hjemme var i 1925 — jubileumsåret. Ved avreisen vestover lot han falle noen ord om at dette nok hadde vært hans siste Norges-reis, og denne spådom skulde altså gå i opfyllelse. Det hadde ellers vært hans hensikt å besøke Norge med et følge til sommeren igjen, og planene for denne reis var visst nok allerede kommet langt på vei.

Budskapet om Bertel L. Bellesens død vil bli mottatt med vemod i vide kretser såvel i Rogaland som blandt våre landsmenn på den annen side av havet. Han var jo, i over en menneskealder, et bindeledd mellem rogalendinene der over og her hjemme Han var noe av den samme type som Cleng Peerson og den mindre kjente men likeledes opofrende og uegennyttige student Rynning. Men mens det blev disses hele livsgjerning å tjene sine landsmenn derover med råd og dåd den første hårde tid av utvandnngens historie, falt det i Bellesen sitt lodd å knytte båndet fastere mellom landsmenn ute og hjemme. I stillings medfør reiste han i en menneskealder meget derover, især i de norske strøk, og herunder besøkte han til stadighet utvandrede rogalendinger i deres hjem og bragte hilsener med ti fedreheimene .

Han deltok flittig i rogalendingenes bygdestevner, som Stavanger Amts Lagets sekretær og drivende kraft helt fra dettes oprettelse deltok han i alle dettes store stevner, og på alle disse stevnene traff han folk fra våre kanter i tusentall. På den annen side foretok han hyppige Norges-reiser, og på disse bragte han personlige hilsener med der overfra til kjære og kjente her hjemme. Dertil har han ved sine brev i Stavanger Aftenblad gledet så mangen far og mor her hjemme med ferske hilsener fra sonn eller datter der over. Det lyktes ham også å knytte mangt et brustent band mellem foreldre og barn på hver sin side av havet.

Som det vil huskes ledet han også flere felles turer til Norge, som fikk god til slutning og i alle måter blev vellykket, og som allerede nevnt for beredte han en fellesreise til sommeren igjen. For dette sitt årelange og fruktbare arbeid for å knytte det utvandrede Norge og fedrelandet fastere til hverandre blev han i 1920 tildelt kongens fortjenstmedalje i gull. Bertel L. Bellesen var født i Sandnes i 1860 som sonn av smed Lars Bellesen og hustru Marta, født Meisland. Efter å være blitt konfimert blev han ansatt som løper gutt ved anlegget av Jærbanen. Pålitelig og villig som han var, blev han allerede i guttedagene, godt omtykt av sine overordnede, seksjonssjef, senere statsråd Nielsen, tok ham med til Horten hvor han så var en tid. Omkring 18 år gammel kom han til Monsen i Tananger som krambodgutt, og efter å ha vært her i to-tre år fortsatte han i samme branche hos kjøpmann Ole 0. Idand i Sandnes Her var han likeledes et par års tid. Så drog han i 1883 til Amerika for å prøve sin Ivkke. Derover begynte han som farmer, men gikk etter en tids forløp over til handelsvirksomheten og blev boende i lowa. Senere fikk han plass som handelsreiende for et Chicago-firma, og denne stilling hadde han i omkring 30 år. Han reiste i norske varer som sild, fisk, hermetikk, ost osv, og det var på disse sine reiser han kom i berøring med så mange landsmenn derover.

Bertel L. Bellesen. – In memoriam

Stavanger Afteblad 29 april 1927

En venn er flyttet fra oss, og en sannferdig og trofast venn var Ber tel L. Bellesen. Han var i besiddelse av den merkelige evne å kunne sette våre sinn i godt humør og gjøre det festlig; livsglede fulgte ham pa hans vei, og det var ikke noe rum for tungsinn i hans nærhet. Ingen gikk han bevisst forbi, for han var alles venn, og ærlig og godhjertet var han som ingen annen. Derfor hadde han også oplevelser av livslykke som få; han var en tjener, og alltid var han glad ved å hjelpe andre. Han var også en av disse av mor Norges sonner som æret sine fedre og elsket sine fedres land, og han var en lojal borger av dette vårt nye land; men det største av alt ved Bertel L. Bellesen var at han elsket både sin Gud og sine medmennesker.

Et rikt liv fikk han leve, og velsignet skal da også hans minne bli bevart av hans mange venner. En ære var han blandt oss nord menn her i Amerika, og i ordets fulle betydning var han en ekte St. Olavs ridder. Vi nordmenn beundret ham, især vi fra Stavanger, Jæren og Ryfylke; ti han kjente oss og våre veier; han var en av våre egne, og alltid var han oss så nær med sine tanker og sine handlinger. Han var vårt ideal av en ætling av Norrøna-ætten, en fremragende personlighet og en i hvem det ikke var svik. Seiv i motgang og trengsler bevarte han sitt frimodige sinn og sitt lyse humor; hvor han ferdedes var glede og feststemning. Derfor føles nu tapet så stort.

Ikke mer skal vi lese noe fra hans penn, heller ikke mer skal vi få ha ham med oss på våre stevner; men hans minne skal være med oss, og hans omtanke, arbeid og strev for oss skal ikke ha vært forgjeves. Hvil da i fred, vår mann, til vi igjen skal møtes til det store stevne,” i det rike hvorfra ingen vandrer vender tilbake.

Georegetown, Minnesota 6. april 1927

Ordin Mjølsness

Berthel Bellesen’s gravferd.

Stavnger Aftenblad 2 Mai 1927.

I et privatbrev til en av Berthel L. Bellesens nærmeste venner i Sandnes kjøpmann T. H. Idland, skriver L. Stavnheim, sekretæren i Sønner av Norge bl a.:

Onsdag 6. april om ettermiddagen blev det holdt en sørgegudstieneste for Berthel L Bellesen i den norske minnekirke i Minneapolis med taler av fem prester og vakker sang.

Bellesens gamle venn, prest og konfirmasjonskamerat Carl J. Eastvold (Austvold) holdt en særdeles vakker minnetale og bragte en takk fra Sandnes, Hovland og det hele Rogaland for alt hvad han hadde gjort for folk fra den del av Norge. Det var et veld av blomster og kirken var full til siste plass av sørgende venner.

Selve begravelsen fant sted fredag 8. april i Jewell, lowa, hans gamle hjem, hvor pastor Eastvold forrettet efter Bellesens ønske, talte over teksten: Så har Gud elsket verden.

Under mine besøk i hospitalet. fortsetter hr. Stavnheim, talte han ofte om Sandnes og sine venner der, og bad mig bringe dem hans hilsen om han ikke fikk anledning . . . Berthel L. Bellesen gjorde Sandnes ære, langt mer enn noe annen av stedets utvandrede barn. Det blev tomt elter han Berthel og han vil bli savnet av mange Men vi må være takknemlig for at han fikk anledning til å utføre sitt store og velsignelsesrike arbeid som vil bli stående som det beste minne om ham.

Han er vandret bort, men han vil vedbli å leve.

Bertel Bellesens minne

Stavanger Aftenblad 27. juli 1927

En vakker og verdig fest for ham i barndomsbyen.

Berthel L. Bellesen var som ingen annen rogalending binneleddet mellem de norske her hjemme og de utflyttede rogalendinger på hin side Atlanterhavet som sekretær i Stavanger-laget og gjennem sine brever i Stavanger Aftenblad. Det var derfor rimelig at den minnefest som barndomsbyen hans i all enkelhet hadde arrangert i går efter initiativ av kjøbmann T. H. Idland fikk stor tilslutning fra Sandnes og Høyland. Det store forsamlingshus »Elim« var nemlig praktisk talt fylt såvel sal som galleri. To veldige flagg, det amerikanske og det norske hang side om side og dannet talerstolens bakgrunn.

Festen begynte med at hr. Idland på Sandnes og Høylands befolknings vegne ønsket velkommen. Et spesielt og hjertelig velkommen blev rettet til professor Wee og hans amerikanske kvartett samt til festens norske hovedtaler redaktør Oftedal*. Hr. Idland pointerte den betydning forbinnelsen mellem gamlelandet og de utvandrede har, og han uttrykte sin glede over at kunne møtes med noen av disse. Det styrker slektskaps- og vennskaps-båndet mellem oss, det gleder oss å erfare at det gir den godt, og det gir håp om at det kan gå andre som flytter ut like godt.

Efter disse velkomstord sang den store forsamling stående fedrelands salmen: »Gud signe vårt dyre fedreland«, hvorefter kvartetten gav sin første sangavdeling til beste: »Gud signe Norigs land«, »0, store Gud, vi lover dig” og som solo “Fjordene blåner« ved mr. Alvin A. Snesrud og miss L. Uglæm som akkompagnetrist. Kvartetten som bestod av kraftige meget vel skolerte stemmer, høstet ikke bare velfortjent bifall, men de blev rett og slett påhørt med andakt, ikke minst da de sang en av de sanger som lød ved Bellesens gravferd: »Befal du dine hender og all din hjertesorg«. De var rundhåndet med sin sang, hvis utvalg bestod såvel av norske som engelske. Når man husker på at disse fire teologiske studenter ikke hadde vært i Norge før og for noens vedkommende heller ikke deres foreldre, ja, da må man beundre deres ypperlige norske tekst uttale.

Redaktør Oftedals minnetale.

Jeg vil begynne med å takke professor Wee fordi han er kommet hertil med sin kvartett — fordi han her på gamle tomter vil bringe i slik vakker hilsen i toner og i tale fra det norske Amerika, som nettop på disse kanter av landet har sine varmeste venner. Jeg vil også takke kjøbmann Idland og de andre som har hatt med dette møte å gjøre fordi de har arrangert det som et mninemøte for Berthel L Bellesen. Han har fortjent det og et slikt minnemøte kunde ikke haft noen smukkere innledning enn den i nettop blev sunget; den tolker hele den hjerteiengsei som røret det norske Amerika.

Når noe stort nytt innledes i et folks liv, er dit ikke alltid det varsles med trommehvirvler eller med trompetstøt Som regel begynner det ganske beskjedent, og først lenge etterpå ser man at det var nettop den eller den lille begivenhet. Slik var det også da Cleng Peerson med sitt følge ombord i »Restaurationen” Det var nok ikke mange som ante hvad det vilde føre til, at der i dets skibs kjølvann skulde følge en folkevandring, som i hundre år flyttet 800,000 norske kvinner og menn og barn over til Amerika. Med de utvandrede nordmenns efterkommere regner vi at det nu bor over 2 millioner mennesker av norsk stamme i Amerika. Det norske folk er altså delt i to omtrent like store deler; den større halvdel bor her i landet, den mindre i Amerika. Utvanringen har både plus og minus; den betyr både vinning og tap for den enkelte og for landet. Men vi kan slå fast at utvandringen praktisk talt har vært en nødvendighet, for det var dengang iallfall ikke plass i hjemlandet for befolkningstilveksten. Den måtte ut. Nu er den store norsk-amerikanske utvandrings-epoke over.-Nu begynner det store sluk derover å fylles, og amerikanerne er begynt å sette gjerder. Fra Norge slipper det nu så få inn, at det lille tilskudd herfrå ikke kan bli bestemmende fornorskdom mens vedlikehold og fornyelse i Amerika. Det som nu blir bestemmende er den holdning som inntas av de kvinner og menn av norsk stamme som allerede er i Amerika. Men vi her hjemme vil også gjøre alt hvad der står i vår makt for å holde norskdommen derover oppe, vi vil av all vår kraft støtte det arbeid som drives i den retning. Dette giør vi ikke bare av ideelle grunner, skjønt det selvsagt spiller en stor rolle, men vi gjør det også av rent realistiske grunner. Stammens egenskaper er så kraftige og karakteristiske og så ypperlig herdet derover, at den norsk-amerikanske gren nok greier sig, selv om båndene mellem den og hjemlandet skulde bli brutt eller slappet. Men vi har den sterkeste interesse av å knytte båndene så fast som mulig, fordi et slikt sprog og kultur-fellesskap med over 2 millioner mennesker for et lite land som Norge betyr et et internasjonalt rygg en og en nasjonal befruktning, som kanskje de færreste av oss forstår å vurdere helt ut. Uvis det er riktig, som jeg sa, at det nu i hovedsaken beror på det norske Amerika selv, om norskdom men derover skal vedlikeholdes og fornyes, så forstår vi litt av hvad Bertel L. Bellesen betydde og hans innsats som brobygger mellem de to stammedeler. Hva var det så han gjorde. Man gjorde to ting: Han skrev brevene og han skapte bygdelagene — eller rettere: Han skapte bygdelagenes maktstilling, for der var alt stiftet en del bygdelag, før Bellesen tok til med Stavanger-laget.

Det er vel ingen her som ikke kjenner Bellesens brev. Jeg kunde uttrykke mig så, at han gjennem brevene la inn en Amerika-telefon i så å si hvert hjem i Rogaland. Og når han ringte på den telefonen, var det ingen som ikke Iyttet. Du kunde aldri være sikker at han hadde truffet folk av din slekt, eller av min slekt, og han fortalte om dem slik at det grep dem alle. Og selv om han ikke i det spesielle her hadde truffet din slekt eller min slekt, så fortalte om dem på en måte at også vi andre ble grepet.

Han holdt våre hjerter varme for vårt folk derover, og han holdt vår samvittighet våken. Han utløste med sine brev kanskje hundrevis av brev som ellers ikke vilde være blitt skrevet; han knyttet sammen hundrer eller tusener av bånd som som allerede var brutt eller holdt på å bli brutt. Det annet store han gjorde var at han reiste bygdelagene til den veldige makt de nu har. Da jeg i 1925 var i Amerika, oplevde jeg i Hippodromen i St. Paul å stå overfor 3—4000 rogalandinger, hvor Berthel — ingen kalte ham annet enn Berthel — var det selvfølgelige centrum. Han samlet rogalendingene i Stavanger Amt Laget til stevne efter stevne, år efter år. Han fortalte og han sang, slik at de likesom følte sig hjemme igjen. Han fortalte om bygden, om fjorden, om en skjelvende bjerk, om tunet hjemme, om en gammel far og mor, slik at de alle følte det som om de var hjemme på tunet igjen eller i stuen hos sin far og sin mor. Han talte enkelt og likefrem, men fordi han selv var så fylt av sin opgave, så grepet, grep det også de andre. Og de forstod ham. Dessuten hadde han en glimrende, jeg kunde fristes til å si genial idé, som han gjennemførte så energisk og målbevisst at det var en fryd å se. Det var bygdefanene. Han begynte med å sende et amerikansk silkeflagg herover, og skrev samtidig at han til gjengjeld gjerne vilde ha et norsk silkeflagg, og dessuten vilde han gjerne ha noen bygdefaner. Og de kom. Til slutt hadde han 25 bygdefaner, som han i triumf bragte med sig fra stevne til stevne, og hvorunder de som var fra vedkommende bygd samlet sig. På fanene var det gjerne et eller annet karakteristisk billede fra hjembygden, — kirken, elven, eller hvad det kunde være — og fanene blev samlingsmerket for sambygdingene derover. Det var — synes jeg — en genial idé, og den hadde stor betydning i arbeidet for å samle rogalendingene i Amerika. Så gikk det med Bellesen som det gjerne går med menn av hans type: Han skapte skole. Mange andre be gynte å skrive brev i noenlunde samme stil som han, men til andre deler av landet. Og nu er der i Amerika 40—50 norske bygdelag. .Men Stavanger Amt Laget er visstnok det største og virksomste. Det var en lykkelig forbindelse av indre og ytre egenskaper som betinget Bellesens arbeid. Den første var selvsagt hans oprinnelige, ekte og uutslukkelige kjærlighet, som ikke bare omfattet landet, men også mcnneskene Det kunde se ut som om det var noe litt snevert ved denne hans kjærlighet — til Sandnes, til Stavanger, til Tananger osv., men det var bare ved første øiekast kunde få det inntrykk, hvis Du fulgte ham nøiere, vilde Du se at var intet snevert ved den. Han reiste omkring i Amerika som handelsreisende i 30 år, tror jeg, og hele tiden var på jakt etter et norsk navn eller et norsk skilt, en lite bryrning i sproget som kunde røpe rogalandsdialekt, en eller annen etling fra Rogaland, som kanskje kunde trenge et ord, og et håndslag.

Han besøkte også stadig gamle, ensomme, syke hvem han bragte trøst og hilsener. Del var detsuten en ting som slo mig ved Bellesen, og det var da jeg høre ham tale på Nordmanns forbundets store møte på frognerseteren i 1925, da var han flyttet helt ut fra sitt eget miljø. han var i omgivelser som ikke hadde med Stavanger, Sandnes, eller Tananger å gjøre, og da fikk en merke at hans kjærlighet, hans norskdom, ikke var stedbunden, men at det var en kjærlighet som omfattet det hele land og det hele folk. Han hadde den store brorskapsfølelse og det sanne, ydmyke tjenersinn. Ved siden av disse indre verdier eiet Bellesen også en rekke ytre egenskaper, som gjorde ham skikket for den opgave han tok op. Han hadde f. eks. en forunderlig god hukommelse. Hadde han engang truffet folk eller hørt om dem, så husket han alt om dem — hvad de het, hvor de var født, hvor de arbeidet, deres slekt osv. Hans merkverdig briljante humør var også en av de ting som var av stor betydning for en mann, der som han var ikke så lite av en folkefører. Hans folkelige fremstillingsevne må også merkes De som har denne evne skriver kanskje ikke så meget bedre enn andre, men de har en egen sving på det, en egen tone over det, som gjør at folk føler, at her står det et varmt hjerte bak ordene, og derfor leser folk hvad slike menn skriver Denne evne hadde Bellesen i høi grad. Videre hadde han et utpreget arrangements-talent, sans for effekten, en likefrem dramatisk gave. Under den store fest i Hippodromen i 192S blev 20—30 av »sluppefolkets« direkte etlinger i annen og tredie generasjon plasért på tribunen. De kan tro det virket! Og når Stavanger Amt Laget besøkte Norge, gav han også tydelig bevis på sin forståelse av effekten betydning. Musikk, tale og silkefiagg og fylkesmannen som toppfigur — ikke bare fordi det var barndomsvennen Thorvald Larsen, hvem han likefrem dyrket, men fordi han forstod den livets dype sannhet, at mennesket lever ikke” av brød alene, de skal også ha fest og minner for å holde sitt forsett våkent og sitt hjerte varmt. Endelig vil jeg nevne hans beskjedenhet, han stakk sig aldri frem. Alle som har lest hans brev med litt våken opmerksomhet, eller vært litt lydhøre når han talte, vil ha lagt merke til hvorledes han alltid fremhevet sin sambygding Carl J. Østvold, som var formarm i Stavanger Amt Laget. Det er ingen tvil om at Berthel Bellesen var sjelen og den brennende busk i laget, men han trådte alltid til side for formannen. Dypest inne i alt hvad der ledet hans liv og hans arbeid lå noe, som jeg ikke skal tale narmere om, men bare nevne, nemlig Bellesens enkle og lyse kristentro. Det var den som stemplet både ham og hans gjerning, og han levde og virket og døde i den sikre forvissning at det som skulde vedlikeholde og utvikle nordmennenes indre og ytre posisjon : Amerika, det var oprettholdelsen av en levende norskdom og en levende kristendom. Det var for å berge de to verdier han gjorde sitt kjempe arbeid for å knytte nordmennene på begge sider av havet sammen. En god mann, en god mann i alle henseender, en sønn som hinsides havet gjorde mer for Norge enn de aller fleste av oss, som er blitt her hjemme — det er det eftermale Berthel Bellesen skal ha. Og mens vi lengselsfullt speider efter en som kan ta op arven efter ham, reiser vi oss og sier: Velsignet være Berthel Bellesens minne!

En hilsen fra Stavanger Amt Lagets formann.

I tilslutning til minnetalen leste prosessor Wee efter anmodmng av mr. Sigurd Knudsen, som i år har inntatt Berthel Bellesen’s plass som reisefører, følgende skrivelse fra Stavanger Amt Lagets formann pastor C. J. Eastvold:

Til Stavanger amt, Norge.

Ærede venner, kjente og ukjente, i byer og bygder omkring i hele Stavanger amt. Når jeg som Stavanger Amt Lagets formann påtår mig på lagets vegne å sende Eder en hilsen, så må den omfatte hele Stavanger amt, fordi vårt lag i Amerika har representanter fra alle disse trakter, og alle vil være med og hilse til far og mor og slekt og venner. Den tunge sorg har rammet os, derved at vår vel kjente og elskverdige sekretær B L. Belleson er vandret bort. Ved hans bortgang har vi lidt et stort tap. Ved sine interessante brev er og iherdige arbeid har han gjort meget for å vedlikeholde en levende forbindelse mellem stavangerne i Amerika og deres hjemlige bygder om enn skjønt med sorg og under oplevelsen av et dypt savn må vi bøi oss under Den Almektiges råd og si: Din vilje! Belleson holdt lenge på den glade forhåpning om at måtte få komme til Norge i sommer i selskap med mange fra Stavanger-kanten Det var ikke lite sårt for ham å bli fortrolig med den tanke at han ikke skulde komme til Norge mer.

Da Sigurd Knudsen har tatt ledelsen av følget, som hadde bestemt sig til å gå med Bellesen, så benytter jeg anledningen ved ham å bringe Eder Stavangerlagets varme hilsen, og spesielt en hilsen fra min kjære ven Bellesen med inderlig takk for fortrolig venskap, og tillike uttale hans inderlige ønske og bønn til Gud om at det må gå Eder alle vel både for tid og evighet I livet så vel som i døden holdt Belleson fast på sin barndoms tro på Jesus som sin personlige Frelser, og bekjendte sin faste tro på at han fikk gå hjem til Herren. Ved vårt neste Stavangerlag stevne i Minot, N. Dakota, har vi en session til minne om sekretar Bellesen. Stevnet holdes fra 24de til 26de juni. Lagets egentlige årsmøte avholdes i Sanwitch, Illionise, 26de til 28de august. Tillat mig også herved å bringe eder min personlige hilsen og beste ønske om Edets velvære for tid og evighet.

Eders i ærbødighet

C. J. Eastvold,

Stavanger Amt Lagets Formand.

Professor Wee taler

Professor Wee holdt deretter følgende tale:

Så vil jeg innfri et løfte som jeg gav min gode venn Berthel Bellesen, da jeg så til ham på hospitalet to dager før han døde Han visste at også jeg tenkte på å ta en tur til Norge, og hadde planer oppe om at vi skulde treffes her ved Stavanger, og Bellesen hadde skrevet hertil om det. Nu var han klar over at han aldri mer kom til Norge, og så bad han mig bringe hans siste hilsen til Sandnes. Jeg ber nu om lov til å gjøre hvad han bad mig om. Jeg gjør det så hjertelig gjerne. Det var til å begynne med sårt for ham a bli fortrolig med ikke mer å få se Norge. Jeg hadde den lykke å kjenne hr. Bellesen i over 30 år, og i de siste 20 år var vi fortrolige venner. Det som særlig bant oss sammen, var vårt arbeid og vår harde kamp for norskdommen der over. Det har i den senere tid vært vanskelig å holde den oppe.

Professor Weblen, som dannet Valdreslaget, det første norske bygdelag, kalles bygdelagenes far. Men Bellesen gav starten til Stavanger- og Sunnhordlands-lagets tilblivelse, og ikke noe lag har samlet så mange deltagere som Stavanger Amts Laget, og det skyldes jo Bellesen fremfor noen annen. Det er adskilige år siden dette lag holdt sitt første stevne i lowa. Jeg husker godt Bellesen fra da, og siden den tid har han med liv og sjel gått op i arbeidet. Det er bygdelagene, ikke kirkesamfundene, som i den senere tid har holdt norskdommen oppe i Amerika. Støtet til det store 100-års stevne i 1925 fra bygdelagene. Jeg husker i 1919 da krigs entusiasmen stormet over Amerika som en hvirvelvind, da stat efter stat forbød alle andre sprog enn engelsk, hvor 2 eller 3 er samlet. Da dannedes foreningen »for fedrearven<<. Så snart dette var blitt en virkelighet, sendte Bellesen et brev med hilsen og sin innmeldelse. Det samme gjorde han i 1921 da det norsk-lutherske landsungdomsforbund blev stiftet, og han stod som medlem til sin død. Han skrev i Visergutten og i andre blad til beste for saken.

I Minneapolis gikk han inn i ungdomsforeningen, og efter et års tid blev han formann, en stilling han “hadde til han var så syk at han måtte hjelpes og støttes; men denne ungdomsforeningen, og efter et års tid seiv de engelske. Ungdommen var begeistret for ham, derfor var også sorgen dyp og opriktig da han døde. Også dette at vi begge flakket ofte frem og tilbake med reisefølger mellem Norge og Amerika (jeg har reist lover Atlanteren 13 ganger) gjorde oss til gode venner. Nu har han flyttet Det var for Norskdommen et stort tap. Det er nok av dem som kan tale på en fest; men av dem som vil arbeide, ofre, kjempe, lide hån og spott, av dem har vi få.

I 25 år virket Bellesen blandt norsk ungdom i Amerika Det gjelder å virke blandt det almindelige folk. Det gjelder for dem som står i spissen ikke å tape interessen, og det gjelder å skrive I bladene tross spott og spark. Bellesen hadde tro på saken, og han vant mange venner, blandt såvel gamle som unge, en skare venner. Han spøkte på rette måten, men han tenkte alvor i alt han gjorde. Alt han stilte mot, var store verdige oppgaver. Han var en kjekk og god nordmann i Amerika. Vi takker Gud for hvad han fikk gjøre, og minnet hans vil leve lenge der som her hjemme. Så vil jeg til slutt takke for den vennlige hilsen hvormed vi blev ønsket velkommen. Samværet her vil spesielt glede disse unge som er her for første gang. — Vi vilde gjerne at den engelsktalende norske ungdom skulde få se Norge. Da vil de mer sette pris på. fedrearven — på norsk dommen, og broer kan bygges og bevares fast og sterk i lange tider.

Berthel i spøk og alvor

T. H. Idland fortalte så under stor opmerksomhet enkelte overlag interessante trekk fra Bellesens ophold i Sandnes under hans siste Norges-besøk. Bygdefanen fra Sandnes og Høyland var det første kolli som i 1912 blev ekspedert med Den norske Amerikalinje fra Stavanger. Det var den peneste fanen som fantes, syntes Bellesen. Men så kom der flere faner fra andre bygder, og da sa Bellesen, at Sandnes og Høyland burde sende hver sin fane. Og kirken burde stå på den ene siden, som på alle de andre faner som nu blev sendt. I Høylands-kirken er jeg både døpt og konfirmert, så den skulde være god nok. Engang bad han alvorlig om å få vite om det gamle legdesystem ennu var i bruk, han hadde slik omsorg for de gamle, og han følte det som et trykk at han ikke kunde være åpen når folk i Amerika talte om bitterheten ved det gamle norske legde system.

Da blev følgende foretatt: Julebrød og boller, kaffe og sukker blev kjøpt, og hest blev gjort i stand til hr. Bellesen. Ja, hvor skal jeg nu hen? spurte han, hvortil det blev svart: Nu kjører du til kommunegården i Høiland, Sandnes, Klepp eller Haaland og sier at du er Bellesen fra Amerika og har lyst å hilse på noen gamle, som imens får kaffe og julebrød — Men hvor skal jeg hen? — Reis til Håland, ikke fordi der er bedre enn på de andre kommune- gårdene, men fordi du der vil treffe noen du kjenner fra Tananger eller der omkring. Han kom tilbake og var rent lvkkelig over å ha sett, hvorledes de gamle hadde det i Norge nu.

Hans pliktoplevelse var enestående Han hadde to dager igjen før han skulde reise tilbake til Amerika. — Jeg må til Finnøy for å treffe en gammel mor. Det er et lofte til henne, og jeg kan ikke treffe ham igjen uten at det er innfridd. Han ofret sin knappe tid og reiste over også med denne gamle mors hilsen til sønnen sin.

Vår norske folkeskole fylte Bellesen med en veldig glede. Religionsundervisningen i skolen var noe av det vi hadde Gud mest å takke for av alt, mente han. Det var grunnlaget både for dette liv og for evighetslivet. Måtte dette grunnlag aldirig rokkes og aldrig flyttes ut av skolen.

Hr. Idland takket så professor Wee, redaktør Oftedal* og sangerne. Han ønsket alt godt over våre uflyttere -og deres efterfølgende generasjonen.

Professor Vee takket likeledes på egne og kvartettens vegne for det gilde samvær og ønsket Guds velsignelse over forsamlingen.

*)Redaktør Oftedal = Lars Oftedal (1877 – 1932) (Wiki)